NZG Afstand, Screening, Adoptie en Afstammingsvragen (ASAA)

ASAA staat voor Afstand, Screening (van pleeg- en aspirant-adoptiegezinnen), Adoptie en Afstammingsvragen.

Bij een aanvraag voor opname van een buitenlands kind ter adoptie doet de Raad een gezinsonderzoek. De Raad beoordeelt dan of het gezin geschikt is om een kind ter adoptie op te nemen en adviseert het ministerie van Veiligheid en Justitie hierover. De Raad wordt ook ingeschakeld als ouders afstand willen doen van een kind, als geadopteerde kinderen willen weten wie hun ouders zijn en als ouders willen weten hoe het met hun kinderen gaat die geadopteerd zijn.

De rol van de Raad
De Raad voor de Kinderbescherming is betrokken bij zaken op het gebied van afstand doen, de screening van pleeggezinnen, adoptiegezinnen, adviesaanvragen over adoptie en afstammingsvragen.

Afstand
Kinderen hebben het recht om op te groeien bij hun eigen ouders en door hen te worden verzorgd. Helaas is dat niet altijd mogelijk. Soms zien ouders ondanks de aan hen geboden hulp toch geen mogelijk zelf voor hun kind te zorgen. Dat kan leiden tot een kinderbeschermingsmaatregel maar soms geven ouders op eigen initiatief aan dat zij nooit zelf voor hun kind willen gaan zorgen. Zij doen afstand van hun plicht om voor hun kind te zorgen zodat hun kind door een ander geadopteerd kan worden.

De Raad voor de Kinderbescherming komt op voor de rechten van kinderen. Dat betekent dat wanneer iemand in Nederland afstand ter adoptie wil doen van zijn kind de Raad kijkt of in het besluitvormingsproces ook voldoende aandacht is voor alternatieven voor afstand. Daarnaast zorgt de Raad ervoor dat er iemand is die gezag heeft over het kind zodat er altijd iemand de belangrijke beslissingen over het kind kan nemen. De Raad kijkt ook naar de rechten van kinderen wanneer mensen met de hulp van een draagmoeder een kind in hun gezin willen opnemen.

Screening
Wanneer volwassenen aangeven ouder voor een kind van een ander te willen worden dan kijkt de Raad of ze daar geschikt voor zijn. Voor de geschiktheid voor pleegzorg kijkt de Raad slechts of mensen geen strafbare feiten hebben gepleegd die een risico kunnen zijn voor het opvoeden van kinderen. Voor het overige kijken pleegzorg instanties of mensen geschikt zijn voor het opvoeden van pleegkinderen.

Voor het opnemen van een adoptie kind in het gezin doet de Raad wel het complete onderzoek. De Raad kijkt dus naar het gepleegd hebben van strafbare feiten en hun gezondheid maar gaat ook uitgebreid met mensen in gesprek waarom zij denken geschikt te zijn voor het opvoeden van een kind van een ander. Wanneer mensen geschikt zijn kijkt de Raad ook welke kinderen een goed thuis bij hen zouden kunnen krijgen. Kunnen ze bijvoorbeeld goede ouders zijn voor een kind dat al een kleuter is en dus al veel heeft meegemaakt. Of zijn het misschien geschikte ouders voor een kind van een aan alcohol verslaafde moeder dat een ontwikkelingsachterstand heeft of een kind dat nog heel vaak geopereerd moet gaan worden. Kortom een kind dat veel extra zorg en aandacht van zijn nieuwe ouders zal gaan vragen.

Adoptie
Wanneer mensen bij een rechter een verzoek om adoptie indienen kan de rechter de Raad om advies over dat verzoek vragen. Het kan ook gaan om zaken waarbij mensen zonder toestemming een kind van een ander in hun gezin hebben opgenomen, een zogenaamde illegale adoptie.

Afstammingsvragen
Op grond van het International verdrag inzake de rechten van het Kind (IVRK) heeft een kind recht om te weten van wie het afstamt. Naast geadopteerden of pleegkinderen die op zoek zijn naar hun afstammingsgegevens kunnen ook afstandsouders, adoptieouders of pleegouders behoefte hebben aan informatie uit bepaalde documenten die bij de Raad aanwezig zijn. Voor het wel of niet mogen inzien zijn de bepalingen van de Wet bescherming persoongegevens van toepassing omdat het om privacygevoelige informatie gaat.

NZG Algemeen Informatie

NZG Nieuwsoverzicht Algemeen