NZG Afstammingsvragen

Op grond van het International verdrag inzake de rechten van het Kind (IVRK) heeft een kind recht om te weten van wie het afstamt. Naast geadopteerden of pleegkinderen die op zoek zijn naar hun afstammingsgegevens kunnen ook afstandsouders, adoptieouders of pleegouders behoefte hebben aan informatie uit bepaalde documenten die bij de Raad aanwezig zijn. De bepalingen van de Wet bescherming persoongegevens (Wbp) zijn dan van toepassing nu het om privacygevoelige informatie gaat.

Wanneer de Raad geconfronteerd wordt met verzoeken om informatie uit dossiers past de Raad de Wet bescherming persoongegevens (Wbp) toe. Dit brengt met zich mee dat de verzoeker niet zonder meer inzage of afgifte krijgt van alle eventuele informatie in een dossier.

Als hoofdregel geldt dat de betrokkene recht heeft op informatieverstrekking (inzage en afgifte) over de in dossiers van de Raad over hem of haar aanwezige informatie. Als er informatie over andere personen in het dossier is opgenomen, moeten deze over het verzoek tot informatie worden ingelicht. Zij dienen aan te geven of zij bezwaar hebben tegen de informatieverstrekking. Indien deze derden bezwaar hebben is inzage/afgifte van de inhoudelijke informatie die op hen betrekking heeft, in principe niet mogelijk.

Als de Raad een verzoek ontvangt om informatie die niet bij de Raad berust of een verzoek ontvangt met de wens van een (afstands)ouder om in contact te komen met het kind, of de wens van het kind om in contact te komen met de (afstands)ouder, verwijst de Raad door naar het Fiom voor eventuele begeleiding ten aanzien van het verzoek.

NZG Algemeen Informatie

NZG Nieuwsoverzicht Algemeen