NZG Patiëntenorganisaties

Apneuvereniging
De ApneuVereniging is een patiëntenvereniging, die zich ten doel stelt de kennis over slaapapneu in Nederland te verbeteren bij zowel het publiek als bij professionals. Dit moet ervoor zorgen dat de ziekte tijdig gesignaleerd wordt en dat iedereen de behandeling krijgt die nodig is. 

Voor meer informatie www.apneuvereniging.nl

Terug naar boven

Algemene Nederlandse Gehandicapten Organisatie (Ango)
De Ango is de grootste algemene organisatie van, voor en door mensen met een beperking in Nederland.

De Ango werkt aan het verbeteren van de levensomstandigheden van mensen zoals die zijn ontstaan, als gevolg van een beperking of chronische ziekte. De Ango doet dit vanuit de praktijkervaring van de leden door te informeren, adviseren en door individuele hulp en collectieve belangenbehartiging.
Onder de naam Handicap.nl organiseert de Ango jaarlijks een landelijke collecte.

Voor meer informatie: http://www.ango.nl

Terug naar boven

Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF)
De missie van de NPCF luidt als volgt:
'Realiseren van vraaggestuurde zorg voor patiënten en consumenten vanuit het patiëntenperspectief, uitgaande van solidariteit, keuzevrijheid en behoud van persoonlijke autonomie.'

Voor meer informatie www.npcf.nl

Terug naar boven

Borstkanker Vereniging Nederland
Borstkankervereniging Nederland: Dé partner in ervaring, kennis en overleg. Deze visie vloeit voort uit het feit dat de vereniging in de loop van haar bestaan een enorme hoeveelheid ervaringen van mensen met borstkanker heeft gebundeld en een kennisnetwerk heeft opgebouwd op het gebied van borstkanker. Borstkankervereniging Nederland deelt deze ervaringen en kennis door goede informatie aan borstkankerpatiënten en hun naasten te geven. Zo ondersteunen ze en verbeteren ze de kwaliteit van zorg en welzijn, door onder andere als belangenbehartiger van de patiënten op te treden. 

Voor meer informatie www.borstkanker.nl

Terug naar boven

Contactgroep Marfan Nederland (CMN)
De Contactgroep Marfan Nederland is een landelijke vereniging met ongeveer 300 leden. CMN werd in 1982 opgericht door een groep patiënten met het Marfan syndroom en ouders van jonge marfanpatiënten. De Contactgroep streeft naar meer bekendheid rond het marfansyndroom.

Voor meer informatie www.marfansyndroom.nl

Terug naar boven

Contactgroep Stamceltransplantaties
De contactgroep ondersteunt toekomstige en voormalige stamceltransplantatiepatiënten, partners, donoren, ouders en naasten door lotgenotencontact aan te bieden.

Voor meer informatie www.contactgroepsct.nl

Terug naar boven

Crohn en Colitis Ulcerosa Vereniging Nederland (CCUVN)
De Crohn en Colitis Ulcerosa Vereniging Nederland (CCUVN) zet zich in voor mensen met de ziekte van Crohn, Colits Ulcerosa en aanverwante aandoeningen. De CCUVN geeft voorlichting, zet lotgenotencontact op en komt op voor de belangen van patiënten.

Voor meer informatie www.crohn-colitis.nl

Terug naar boven

De Hart & Vaatgroep
De Hart&Vaatgroep is een patiëntenvereniging voor mensen met een hart- of vaatziekte en hun naasten. De Hart&Vaatgroep is opgezet voor en door mensen die zelf een hart- of vaatziekte hebben (gehad) of hun naasten. Ook mensen die (nog) niet ziek zijn en de risico’s uit eigen familie kennen, bijvoorbeeld bij erfelijk hoog cholesterol (FH) of de ziekte van Rendu Osler Weber, kunnen bij De Hart&Vaatgroep terecht.

Voor meer informatie www.hartenvaatgroep.nl

Terug naar boven

De Wegener Stichting
De Wegener Stichting behartigt de belangen van vasculitispatiënten bij de overheid en alle overige instansties die een rol spelen in het leven met vasculitis. De stichting is daarom onder andere aangesloten bij de CG-Raad (Chronisch zieken en Gehandicapten), de NPCF (Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie), de Cliëntenraad Academische Ziekenhuizen en de VSOP (Vereniging Samenwerkende Ouder- en Patiëntenorganisaties).

Voor meer informatie www.vasculitis.nl

Terug naar boven

Nederlandse Lymfoedeem Netwerk (NLNet)
Begin 2006 is er een landelijke patientenorganisatie opgericht, om de aandacht voor Lymfoedeem en Lymfologische aandoeningen te vergroten. NLNet is een samenwerkingsverband tussen vele patiënten(groepen), hulpverleners en anderen die actief zijn op het gebied van Lymfoedeem en Lipoedeem.

Voor meer informatie http://www.lymfoedeem.nl/

Terug naar boven

Stichting Kind en Ziekenhuis 
De stichting Kind en Ziekenhuis streeft ernaar dat de zorg die kinderen in het ziekenhuis krijgen, in alle opzichten op hen is afgestemd. Het gaat dan niet alleen om de medische behandelingen en de verpleegkundige zorg die het kind krijgt, maar ook, juist, om de begeleiding van het kind rondom de ziekenhuisopname. De stichting heeft tot doel het welzijn te bevorderen van het kind vóór, tijdens en na een opname in het ziekenhuis.

Voor meer informatie www.kindenziekenhuis.nl

Terug naar boven

Landelijke Vereniging voor Vitiligo-Patiënten (LVVP)
De vereniging behartigt de belangen van vitiligo-patiënten binnen de medische wereld en onderzoek. Daarnaast biedt de vereniging een platform waar patiënten terecht kunnen met vragen, steun kunnen zoeken bij andere patiënten en ervaringen kunnen uitwisselen, zowel in levenden lijve als via het internet.

Voor meer informatie www.vitiligo.nl

Terug naar boven

Mi ta Stimabo
Mi ta Stimabo heeft als doel het behartigen van belangen voor mensen met een visuele beperking en hun naasten.

Voor meer informatie http://www.mitastimabo.nl/

Terug naar boven

MS Vereniging Nederland (MSVN)
De MSVN wil mensen met MS en betrokkenen graag een steun in de rug bieden, door hen op een praktische manier te adviseren over knelpunten in hun persoonlijke situatie. Ook wordt de gelegenheid geboden om over het leven met MS te praten, in een omgeving waar die problemen en emoties worden erkend en gerespecteerd.
De informatievoorziening richt zich ook op zorgverleners en het grotere publiek. Daarbij staan het wegnemen van vooroordelen en belemmeringen voor een normaal sociaal en maatschappelijk leven van mensen met MS centraal. Met als doelstelling het ontstaan van meer begrip voor en een juiste beeldvorming over mensen met MS.

Voor meer informatie www.msvereniging.nl

Terug naar boven

F.E.S. Fibromyalgie Patienten Vereniging
De vereniging stelt zich ten doel de belangen te behartigen van iedereen die direct of indirect met fibromyalgie te maken heeft.

Voor meer informatie www.fesinfo.nl

Terug naar boven

Astma Fonds
Als patiëntenvereniging behartigt het Astma Fonds de belangen van mensen met een chronische longziekte in heel Nederland. U kunt bij de vereniging terecht voor informatie, advies en om ervaringen te delen.

Voor meer informatie www.astmafonds.nl

Terug naar boven

Nederlandse Coeliakie Vereniging
De Nederlandse Coeliakie Vereniging zet zich al bijna veertig jaar in voor mensen met Coeliakie en Dermatitis Herpetiformis. Meer dan 12.000 volwassenen en kinderen zijn aangesloten bij de vereniging, waarbij het aantal jaarlijks groeit. 

Voor meer informatie www.glutenvrij.nl

Terug naar boven

Obesitas Vereniging
De Nederlandse Obesitas Vereniging wil een sterke positie voor mensen met overgewicht. Om dit te bereiken is versterking van de samenwerking met andere patiëntenorganisaties en verdere professionalisering van de Obesitas Vereniging noodzakelijk.

Voor meer informatie www.obesitasvereniging.nl

Terug naar boven

Nederlandse Stomavereniging
De Nederlandse Stomavereniging bewaakt de kwaliteit van de stomazorg, zodat de zorg nu en in de toekomst op peil kan blijven. De vereniging staat voor een duurzame stomazorg, zodat dit ook in de toekomst betaalbaar en hoogwaardig is. 

Voor meer informatie www.stomavereniging.nl

Terug naar boven

De Nederlandse Vereniging van Graves Patiënten (NVGP)
De Nederlandse Vereniging van Graves Patiënten (NVGP), opgericht op 29 oktober 1987, heeft inmiddels ruim 1200 leden. Het doel van de vereniging is: ‘Het in de ruime zin van het woord bevorderen van het welzijn van hen die de auto-immuun ziekte van Graves hebben’.

Voor meer informatie www.graves-patienten.nl

Terug naar boven

De Nederlandse Vereniging van Dystoniepatiënten  
Doelen van de vereniging zijn onder andere het aanbieden van nieuwe informatie omtrent dystonie, het onderhouden van lotgenotencontact en belangenbehartiging van de leden van de vereniging

Voor meer informatie www.dystonievereniging.nl

Terug naar boven

De Nederlandse Vereniging voor Hemofilie-Patiënten (NVHP)
De in 1971 opgerichte Nederlandse Vereniging van Hemofilie-Patiënten (NVHP) is een belangenvereniging voor mensen met hemofilie en aanverwante erfelijke afwijkingen die in het cascade van de congenitale stolling vallen. Dit betreft onder meer de ziekte van von Willebrand, de ziekte van Glanzmann, Factor VII deficiëntie en zeldzame deficiënties als factor I, II, IV, V, X, XI, XII en XIII. 

Voor meer informatie www.nvhp.nl

Terug naar boven

Nederlandse Vereniging voor Hoofdpijnpatiënten (NVvHP)
De Nederlandse Vereniging van Hoofdpijnpatiënten wil de kwaliteit van leven van mensen met ernstige hoofdpijn verbeteren. De vereniging houdt hen op de hoogte door informatie en advies, behartigt hun belangen, brengt lotgenoten samen en biedt ervaringsdeskundigheid bij onderzoek en vernieuwing.

Voor meer informatie www.hoofdpijnpatienten.nl

Terug naar boven

Nederlandse Vereniging van Posttraumatische Dystrofie Patiënten
De vereniging, met bijna 3000 leden, wil meer bekendheid geven aan het ziektebeeld posttraumatische dystrofie om herkenning en erkenning van Posttraumatische Dystrofie (PD) te bevorderen.

Voor meer informatie http://pdver.atcomputing.nl/ 

Terug naar boven 

Nederlandse Vereniging van Rugpatiënten "de Wervelkolom" (NVVR)
De vereniging wil de individuele en gemeenschappelijke belangen van rugpatiënten behartigen en hen, naar vermogen, een houvast bieden om "overeind" te blijven.

Voor meer informatie www.nvvr.nl

Terug naar boven

Nederlandse Vereniging voor Slechthorenden (NVVS)
De NVVS is dé landelijke belangenvereniging voor mensen die hoorproblemen hebben: slechthorendheid, oorsuizen, overgevoeligheid voor geluid, de ziekte van Ménière. De kerntaken van de NVVS zijn: voorlichting, belangenbehartiging, contact bieden.

Voor meer informatie www.nvvs.nl

Terug naar boven

Neurofibromatose Vereniging Nederland
Neurofibromatose Vereniging Nederland is een landelijke vereniging voor patiënten, bedoeld voor mensen die lijden aan Neurofibromatose, of ouder of verzorger zijn van iemand die lijdt aan Neurofibromatose.

Voor meer informatie www.neurofibromatose.nl

Terug naar boven

Nierpatiënten Vereniging Nederland (NVN)
De NVN is een vereniging, van en voor nierpatiënten. De NVN organiseert uiteenlopende activiteiten voor haar leden, geeft voorlichting en maakt lotgenotencontact mogelijk. Daarnaast worden de belangen van alle nierpatiënten behartigd, bijvoorbeeld door lobby bij de landelijke politiek en overleg met zorgverleners.

Voor meer informatie www.nvn.nl

Terug naar boven

Patiëntenvereniging Aangeboren Hartafwijkingen (PAH)
De PAH is een landelijke, zelfstandige patiëntenorganisatie, met als doel het geven van informatie aan en het ondersteunen en adviseren van mensen met een aangeboren hartafwijking, hun ouders en de mensen in hun directe leefomgeving. Ook het behartigen van hun belangen en het streven naar een verbetering van hun positie in de samenleving is een belangrijk doel.

Voor meer informatie www.aangeborenhartafwijking.nl

Terug naar boven

Retina Nederland
Retina Nederland is een patiëntenvereniging voor mensen met een netvliesaandoening, waaronder Retinitis Pigmentosa (RP).

Voor meer informatie http://www.retinanederland.nl.nl  

Terug naar boven

Reumapatiëntenbond
De Reumapatiëntenbond is één van de grootste patiëntenorganisaties in Nederland. De Reumapatiëntenbond is de landelijke koepel- en service-organisatie van lokale en regionale reumapatiëntenverenigingen, een jongerenplatform en zes landelijke ziektespecifieke organisaties.

Voor meer informatie www.reumabond.nl

Terug naar boven

Stichting Bekkenbodem Patiënten (SBP)
De Stichting Bekkenbodem Patiënten (SBP) is een belangenvereniging die zich inzet voor mensen met bekkenbodemklachten. De SBP doet dit door het geven van voorlichting over klachten als gevolg van een verminderd functioneren van de bekkenbodem.

Voor meer informatie www.bekkenbodem.nl

Terug naar boven

Stichting Downsyndroom (SDS)
De Stichting Downsyndroom (SDS) is in maart 1988 opgericht op initiatief van een aantal ouders van jonge kinderen met het Downsyndroom. Zij wilden daarmee de onvolledigheid in de informatievoorziening over het syndroom en alles wat daarmee samenhangt opvullen. De SDS stelt zich ten doel al datgene te bevorderen wat kan bijdragen aan de ontwikkeling en ontplooiing van kinderen en volwassenen met Downsyndroom. Zij streeft ernaar hun integratie in de maatschappij te stimuleren en hen een kans te geven een zo normaal mogelijk leven te leiden.

Voor meer informatie www.downsyndroom.nl

Terug naar boven

Stichting Klankbord
De doelstelling van Stichting Klankbord is het ondersteunen van (ex)patiënten met kanker in het hoofd/halsgebied (mond- en keelkanker), in het bijzonder waar het gaat om emotionele, relationele, sociale en/of praktische aspecten. Dit alles in de ruimste zin des woords. 

Voor meer informatie www.stichtingklankbord.nl

Terug naar boven

Stichting Olijf
Stichting Olijf zorgt voor belangenbehartiging bij het verbeteren van de leefomstandigheden van vrouwen met gynaecologische kanker. De stichting is actief binnen verschillende werkgroepen en platforms en lotgenoten leveren hun deskundige bijdrage bij specifieke problemen bij gynaecologische kanker. Wanneer lotgenoten op een of andere wijze vinden dat hun belangen medisch of in ander opzicht niet goed worden behartigd of dat de overheid tekort schiet in het treffen van toereikende maatregelen, kunnen zij Olijf hiervan op de hoogte stellen.

Voor meer informatie www.olijf.nl

Terug naar boven

Stichting Pijn-Hoop 
Stichting Pijn-Hoop is een organisatie voor mensen met chronische pijn, door mensen met chronische pijn en verder voor iedereen die al dan niet beroepshalve geïnteresseerd is in het onderwerp pijn. Sinds de oprichting in 1988 is Stichting Pijn-Hoop er in geslaagd een belangrijk steun- en informatiepunt te zijn voor mensen met chronische pijn, maar ook voor vele medewerkers in de gezondheidszorg.

Voor meer informatie www.pijn-hoop.nl

Terug naar boven

Stichting Voedselallergie
De Stichting VoedselAllergie is een patiëntenorganisatie voor mensen met een voedselallergie en een niet-allergische voedselovergevoeligheid.

Voor meer informatie www.voedselallergie.nl  

Terug naar boven

STIZAN
STIZAN is een belangenorganisatie voor en door patiënten die langdurig antistollings-middelen gebruiken en die in aanmerking komen of gebruik maken van 'zelfmanagement.' 

Voor meer informatie www.stizan.nl

Terug naar boven

NZG Algemeen Informatie

NZG Nieuwsoverzicht Algemeen