NZG Zorgverleners

Hieronder vindt u verschillende soorten zorgverleners. In de kolom links kunt u ook de zorgverleners bekijken in de categorieën; Vrouw & Zwangerschap, Psyche, Gezondheid & Bewegen en Overige.

Door te klikken op een zorgverlener, vindt u meer informatie of kunt u een zorgverlener bij u in de buurt vinden.  


Abortusklinieken
Algemeen Maatschappelijk Werk
Apotheek
Chiropractie
Consultatiebureau

Dietist
Psycholoog 
Psychiater
Ergotherapeut
Fysiotherapeut

GGD
Gezondheidscentrum 
Huisarts
Kraamzorg
Mondhygienist
 
Oefentherapeut
Overgangsconsulentes

Tandarts
Trombosedienst
Verloskundige
 

Abortusklinieken

Wat is abortus?

Abortus (Arte) Provocatus (latijn; aboriri = vergaan, provocare = oproepen) , ook wel Abortus Provocatus Lege Artis of opzettelijke vruchtafdrijving genoemd, is de medische term voor het voortijdig afbreken van een zwangerschap door (medisch) ingrijpen. Vaak wordt dit in Nederland kortweg 'Abortus' genoemd. In de medische terminologie betekent 'abortus' vroegtijdige geboorte of miskraam. Een miskraam kan door medici dan ook aangeduid worden als 'spontane abortus'. Een abortus is bij de Nederlandse wetgeving legaal en kan tot 22 weken zwangerschap. Wel is er vanaf 16dagen overtijd een wettelijke bedenktijd van 5 dagen. Afhankelijk van het aantal weken dat de zwangerschap inmiddels is gevorderd, kunnen verschillende methoden gebruikt worden om de zwangerschap te onderbreken. 

Wat zijn abortusklinieken? 
Abortusklinieken bieden hulp bij abortus en geboorteregeling. Soms leveren klinieken ook een breder aanbod, zoals het afnemen van SOAtesten, voorlichtingen, anticonceptie en hulp bij seksuele problemen.

CASA (Centra voor Anticonceptie, seksualiteit en abortus) is een landelijke organisatie die hulp verleent op het gebied van geboorteregeling en seksuele gezondheid. Casa heeft 5 vestigingen; Den Haag, Goes, Leiden, Maastricht en Rotterdam.

StiSAN (Stichting Samenwerkende Abortusklinieken Nederland/Centra voor Seksuele Gezondheid Nederland) is een koepelorganisatie die de belangen behartigt van 9 abortusklinieken in Nederland. StiSAN heeft zelfstandige vestigingen in Alkmaar, Amsterdam, Arnhem, Den Haag, Eindhoven, Enschede, Groningen, Utrecht en Zwolle.

Voor meer informatie: http://stisan.nl/ of http://www.casa.nl/ of vind hier een abortuskliniek. 

Wat kost het?
Voor vrouwen die in Nederland wonen, zijn er geen kosten verbonden aan een abortus. De kosten hiervan worden namelijk vergoed op grond van de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten). DOORLINKEN NAAR AWBZ; wat is AWBZ; kopje wetten. 
Voor vrouwen die niet in Nederland wonen, zijn er wel kosten aan de abortus verbonden. De hoogte hiervan is verschillend per situatie.

terug naar boven

Algemeen Maatschappelijk Werk 
Het Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW) biedt professionele hulp aan mensen met psychosociale problemen. Deze problemen betreffen vooral relatieproblemen, eenzaamheid, opvoedingsproblemen, zingeving/vrijetijdsbesteding en financiën. Het ontbreekt de clienten aan het vermogen zelfstandig hun problemen op te lossen. Het doel van de hulp is om de zelfredzaamheid van de hulpvrager te vergroten.

Voor meer informatie http://www.mogroep.nl/ of vind hier een Algemeen Maatschappelijk Werkinstelling bij u in de buurt.

terug naar boven

Apotheek 
De apotheker is de specialist op het gebied van medicijnen. Hij kan u daar alle nodige en duidelijke informatie over geven. Als u voor het eerst een bepaald medicijn gaat gebruiken, kan de apotheker eventuele bijzonderheden van dit middel met u bespreken. Hij kan uitleggen wat de werking en het doel van het medicijn zijn, aangeven wanneer u verbetering van uw klachten kunt verwachten, welke bijwerkingen er eventueel kunnen optreden en hoe u het medicijn moet gebruiken. U kunt altijd terecht bij de apotheker met vragen over uw medicijnen.

Een goede behandeling
Voordat de apotheker u uw medicijnen geeft, controleert hij een aantal zaken:

  • Gebruikt u medicijnen die elkaars werking ongunstig beïnvloeden?
  • Gebruikt u verschillende medicijnen tegelijkertijd die hetzelfde effect hebben?
  • Heeft u een ziekte of allergie, waardoor een bepaald medicijn beter niet gebruikt kan worden?

De apotheker controleert dus of het voorgeschreven middel aan u kan worden gegeven. Zo niet, dan neemt hij contact op met uw arts.

Spreekkamer
Ieder apotheek heeft een spreekkamer. Dus wilt u eens rustig over uw medicijnen en het gebruik praken of zijn er persoonlijke zaken die u wilt bespreken, laat dit weten en maak gebruik van de mogelijkheid voor een gesprek.

Bezorgen van medicijnen
Op uw verzoek kunnen medicijnen of hulpmiddelen zonder extra kosten bij u thuis worden afgeleverd.

Voor meer informatie http://www.apotheek.nl/ of klik hier om naar het kopje 'Medicijnen' te gaan. Of vind hier uw apotheker.  

terug naar boven

Chiropractie
Chiropractie omvat de diagnose, behandeling en preventie van aandoeningen van het bewegingsapparaat, voornamelijk de stoornissen die betrekking hebben op de wervelkolom.

Chiropractie is een aanvullende discipline bij de traditionele geneeskunde en moet niet als een alternatief daarvan worden beschouwd. Een chiropractor is een ‘professional' die in verschillende landen, waaronder vele lidstaten van Europa (onder andere België, Engeland, Zwitserland en de Scandinavische landen), een bij de wet erkend beroep uitoefent. De chiropractor heeft daar de status van zorgverlener in de eerstelijnszorg en heeft een onafhankelijke behandelingsbevoegdheid zoals die van een arts of tandarts.

In Nederland is het nog steeds een vrij beroep, dat valt onder de noemer ‘alternatieve of complementaire geneeskunde' en tot op heden is het beroep niet officieel door de overheid gereguleerd en erkend. Met de oprichting van de Stichting Chiropractie Nederland (SCN), een onafhankelijk instituut voor kwaliteitsbevordering en bewaking van de uitoefening van chiropractie in Nederland, probeert men in navolging van de volgens de wet BIG gestelde eisen te werken.

Het beroep van chiropractor en zijn vakgebied worden transparanter gemaakt voor de patiënt en werkers in de gezondheidszorg door nauwkeurig alle kwaliteitseisen vast te leggen en te omschrijven. De kwaliteit van bij de SCN geregistreerde chiropractoren wordt door de Stichting Chiropractie Nederland periodiek gecontroleerd. De herregistratieperiode bedraagt een tijdvak van vijf jaar.

Voor meer informatie http://www.nca.nl/ of vind hier een chiropractor. 

terug naar boven

Consultatiebureau
De taken van het consultatiebureau zijn wettelijk vastgelegd. Zo is het consultatiebureau verplicht om de gezondheid en ontwikkeling van kinderen van 0-4 te volgen en eventuele problemen op die vlakken te signaleren. Verder verzorgt het consultatiebureau de vaccinaties van het Rijksvaccinatieprogramma en geven de medewerkers van het consultatiebureau voorlichting en advies over allerlei onderwerpen die te maken hebben met de gezondheid en ontwikkeling van kinderen van 0 tot 4 jaar. Als er problemen zijn kan het consultatiebureau je helpen om die problemen op te lossen of je verwijzen naar een andere hulpverlener die je verder kan helpen.

Voor meer informatie http://www.onlineconsultatiebureau.nl/ of vind hier een consultatiebureau.

terug naar boven

Diëtist
Een diëtist(e) is een specialist op het gebied van voeding en voedselpatronen. Een diëtist(e) is een deskundige die op de persoon toegesneden voedingspatronen ontdekt, bestudeert en zo nodig aanpast. Hij/zij kan door het adviseren van een bepaald eetpatroon (dieet) de lichamelijke gezondheid bevorderen. Daarnaast heeft een diëtist(e) kennis van gedrag rondom de voeding en kan hij/zij de patiënt/cliënt begeleiden en motiveren bij het volgen van het dieet.

Voor meer informatie http://www.dietist.nl/ of vind hier een diëtist. 

terug naar boven

Psycholoog
Er zijn verschillende soorten psychologen.

Iemand die psychologie heeft gestudeerd en daarna mensen met psychische problemen wil behandelen, moet zich specialiseren tot gezondheidszorgpsycholoog (GZ-psycholoog). Daarna kan hij zich verder specialiseren tot klinisch psycholoog. 

GZ-psycholoog en klinische psycholoog zijn allebei beroepen die beschermd worden in de wet BIG. Een GZ-psycholoog kan ook eerstelijnspsycholoog worden, of kinder- en jeugdpsycholoog. Dit zijn beide geen aparteBIG-beroepen. Beroepsverenigingen stellen wel hun eisen. Dat geeft de cliënt een zekere garantie voor kwaliteit.Voor alle psychologen is er één gezamenlijke beroepsvereniging: het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP).

De gezondheidszorgpsycholoog

De gezondheidszorgpsycholoog behandelt psychische problemen, levensproblemen, of geeft hulp bij lichamelijke ziekten en invaliditeit. Hij werkt in alle sectoren van de (geestelijke) gezondheidszorg. Meestal zal hij in de tweede lijn werken. Dat betekent dat een verwijzing van de huisarts nodig is. Een verwijzing is niet nodig voor zelfstandige gezondheidszorgpsychologen. De GZ-psycholoog kan zelfstandig een diagnose stellen en behandelen.

De gezondheidszorgpsycholoog heeft na de studie psychologie, pedagogische wetenschappen of geestelijke gezondheidskunde de specialisatie gezondheidszorgpsychologie gedaan. Hij staat ingeschreven in het BIG-register gezondheidszorgpsychologen.

Klinisch psycholoog

De klinisch psycholoog doet psychotherapeutische behandelingen van mensen met ingewikkelde problemen. Hij kan psychodiagnostisch onderzoek doen en psychologische tests. Hij kan ook optreden in crisissituaties. De klinisch psycholoog wordt ingeschakeld wanneer de deskundigheid van de GZ-psycholoog niet genoeg is, bijvoorbeeld bij zeldzame of moeilijke hulpvragen. Dit kan een combinatie van psychische problemen en verslaving zijn, of problemen die samenhangen met zware lichamelijke ziekte. Hij werkt meestal in ziekenhuizen, de derde lijn in de GGZ, maar kan ook als zelfstandige werken.

Klinisch psychologie is een specialisatie na de opleiding gezondheidszorgpsychologie. Hij staat ingeschreven in het BIG-register klinisch psychologen.

Eerstelijnspsycholoog

De eerstelijnspsycholoog behandelt allerlei psychische klachten. Deze hulp duurt kort, en doet direct iets aan de klachten en problemen. De eerstelijnspsycholoog werkt in de eerste lijn van de gezondheidszorg. Hij zit meestal in de buurt. Iedereen kan daar zonder verwijzing naar toe. Hij werkt zelfstandig, in een gezamenlijke praktijk met andere eerstelijnspsychologen, of in een gezondheidscentrum, samen met huisartsen en andere hulpverleners.

De eerstelijnspsycholoog heeft de opleiding gezondheidszorgpsychologie gedaan. Als GZ-psycholoog staat hij ingeschreven in het BIG-register.

Daarna heeft een eerstelijnspsycholoog zich verder bekwaamd om zelfstandig te kunnen werken in de eerste lijn van de GGZ. Hij staat ingeschreven in een apart register van eerstelijnspsychologen. Dit register wordt beheerd door het NIP. 
Er is een aparte beroepsvereniging: de landelijke vereniging van eerstelijnspsychologen (LVE). Leden van de LVEzijn allemaal aangesloten bij een Regionaal Orgaan Eerstelijnspsychologen (ROEP).

Kinder- en jeugdpsycholoog

De Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP is een psycholoog die zich verder heeft gespecialiseerd in de kinder- en jeugdpsychologie. Hij heeft dat gedaan door opleidingen te volgen en door werkervaring op te doen.

Doorverwijzing naar een kinder- en jeugdpsycholoog kan gebeuren door de huisarts, de school, het maatschappelijk werk, de GGD, de kinderarts of collega-psychologen. Ouders kunnen hun kind ook zelf aanmelden bij een kinder- en jeugdpsycholoog.

Er is geen aparte beroepsvereniging voor kinder- en jeugdpsychologen. Veel kinder- en jeugdpsychologen zijn aangesloten bij het NIP. Het NIP beheert een register van kinder- en jeugdpsychologen.

Voor meer informatie http://www.nip.nl/ of vind hier een psycholoog.

terug naar boven

Psychiater
De psychiater houdt zich bezig met behandeling van psychische stoornissen. Hij is de enige in de GGZ die medicijnen mag voorschrijven, omdat hij arts is. Hij is dan ook behandelaar van stoornissen waarbij medicijnen een belangrijke rol hebben in de behandeling: schizofrenie, bipolaire stoornis, depressie, verslaving, dwangstoornissen, psychose. Meestal wordt behandeling met medicijnen gecombineerd met psychotherapie. Daar zijn meerdere vormen van.

De psychiater werkt zowel in de tweede lijn (ambulant) als in de derde lijn (klinisch). Hij kan ook werken in een zelfstandige praktijk. De psychiater heeft na de opleiding tot arts, de medische specialisatie psychiatrie gedaan. Dan is hij trouwens ook meteen psychotherapeut. Het beroep van psychiater is beschermd in de wet BIG. De psychiater staat in het BIG-register artsen. Als medisch specialist moet hij zich ook registeren in het Register van Medisch Specialisten. Hij moet zich regelmatig bijscholen om zijn registratie te houden. De beroepsvereniging van Psychiaters is de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP).

Voor meer informatie http://www.nvvp.nl/ of vind hier een psychiater.

terug naar boven

Ergotherapeu 
Ergotherapie is bedoeld voor iedereen die, ten gevolge van een ziekte, trauma, over- of onderbelasting, onvolledige of vertraagde ontwikkeling of handicap, zijn gewone dagelijkse handelingen niet meer naar wens kan uitvoeren. Ergotherapie helpt bij het oplossen van problemen in het uitvoeren van deze dagelijkse activiteiten. Het doel van ergotherapie is om mensen uit alle leeftijdscategorieën (opnieuw) in staat te stellen zo zelfstandig mogelijk te functioneren in het dagelijks leven.

Op basis van de mogelijkheden en eigen inbreng van de hulpvrager stelt de ergotherapeut een programma op om te bewerkstelligen dat de cliënt de meest normale alledaagse handelingen opnieuw of op een aangepaste manier kan verrichten. Bijvoorbeeld een jas dichtknopen, boodschappen doen, het bereiden van de warme maaltijd, een douche nemen, opstaan uit een stoel, tuinieren, het gebruik van de telefoon, een spelletje doen: allemaal activiteiten die de ergotherapeut met de cliënt oefent in de vertrouwde thuisomgeving. Therapie op maat dus.

Voor meer informatie http://www.nve.nl/ of vind hier een ergotherapeut.

terug naar boven

Fysiotherapeut
Het menselijk lichaam is een verbazend knap en goed georganiseerd geheel van spieren, botten en gewrichten waar we dagelijks op moeten kunnen rekenen. Lopen, staan, springen, bukken, het zijn vaak volkomen vanzelfsprekende bewegingen. Dat bewegen niet zo vanzelfsprekend is, beseft u pas als u ergens last van krijgt. Als het lichaam even niet meewerkt. Degene die daar alles van afweet, is de fysiotherapeut: de specialist in beweging.

Bij hem of haar kunt u terecht voor de behandeling van klachten, maar ook om (ergere) klachten te voorkomen. Hier leest u daar meer over. Wat de fysiotherapeut doet, hoe een behandeling in z'n werk gaat en hoe de kwaliteit ervan gewaarborgd is. Kortom, een nadere kennismaking met uw fysiotherapeut. Jaarlijks gaan zo'n 2,5 miljoen mensen, jong en oud, naar de fysiotherapeut. Omdat ze klachten hebben vanwege hun houding of omdat een beweging problemen oplevert.

Het kan gaan om sportblessures, klachten opgedaan tijdens het werk, klachten als gevolg van een ongeval of ziekte, een ‘verkeerde' beweging of simpelweg omdat het lichaam ouder wordt. Uw fysiotherapeut adviseert, behandelt en begeleidt u zodat u weer zo goed mogelijk uw dagelijkse leven kunt voortzetten. Gewoon boodschappen doen, op een verantwoorde manier sporten, weer aan het werk of, als u in een instelling verblijft, zelfs eerder naar huis. U leert hoe u door verantwoord te bewegen verdere problemen kunt voorkomen of beperken.

Afhankelijk van uw situatie gaat u naar een fysiotherapeut in een eigen praktijk of in een zorginstelling (ziekenhuis, revalidatiecentrum, verzorgingshuis of verpleegtehuis). In sommige gevallen komt de fysiotherapeut bij u thuis.

Een behandeling duurt ongeveer een half uur per keer. Bij de eerste afspraak vormt de fysiotherapeut een zo volledig mogelijk beeld van uw klachten, door u eerst te onderzoeken en vragen te stellen. Op basis daarvan kan de fysiotherapeut samen met u een behandelplan opstellen. Dit is maatwerk. Wel werken veel fysiotherapeuten met vaste richtlijnen als basis, maar uiteindelijk is elk mens weer anders. Elke klacht is anders en elk lichaam reageert anders. Een belangrijk onderdeel van de behandeling is vaak oefentherapie.

Deze is bedoeld om de bewegingsmogelijkheden van gewrichten te beïnvloeden en spierkracht te vergroten. En ook om een betere houding aan te leren, een beter evenwicht te realiseren en soms om een betere ademhalingstechniek te leren of te ontspannen. Als onderdeel van de behandeling doet u zelf oefeningen thuis. Deze worden toegespitst op uw situatie en mogelijkheden.

Het gaat erom dat u zich ervan bewust wordt wat de beste manier van bewegen is en vertrouwen krijgt in uw lichaam. Ter ondersteuning van de oefentherapie kan de fysiotherapeut ook gebruik maken van massage en fysiotechniek. De fysiotherapeut geeft ook preventief advies en voorlichting. Door gerichte begeleiding leert u voldoende en verantwoord te bewegen. Zo wordt u zich ervan bewust wat wel goed is en wat problemen veroorzaakt. Dit om herhaling of verergering van uw klachten te voorkomen. Daar bent u natuurlijk op lange termijn het meest bij gebaat.

Het doel is dat u weer zoveel mogelijk zelfstandig kunt doen. Het is het belangrijk dat u zelf meewerkt aan het verminderen van uw klachten. Door oefeningen te doen. En gewoon goed aan te geven wat u voelt en uitleg te vragen wanneer iets niet duidelijk is. Goede communicatie tussen u en uw fysiotherapeut draagt bij aan uw herstel.

Voor meer informatie http://www.fysionet.nl/ of vind hier een fysiotherapeut. 

terug naar boven

GGD (Gemeentelijke Gezondheidsdiensten)
De ruim 400 Nederlandse gemeenten hebben de wettelijke taak om de gezondheid van burgers te bevorderen en beschermen tegen ziekten en calamiteiten. Deze taak is neergelegd bij de GGD. De "GGD" zelf staat voor Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst. De GGD'en vormen een landelijk dekkend netwerk.

De kans is groot dat u zelf regelmatig contact heeft gehad met de GGD. Misschien zelfs zonder dat u dit wist. De GGD doet namelijk meer dan u denkt. Bekend zijn vaak de ambulance-dienst of de jeugdarts op de basisschool; wellicht heeft u voor een verre reis of recent tijdens de Mexicaanse griep een vaccinatie bij de GGD gehaald? Die diensten verlenen wij nog steeds, maar wij doen nog veel meer!

Voor meer informatie http://www.ggd.nl/ of vind hier de GGD. 

terug naar boven

Gezondheidscentrum
Een gezondheidscentrum is een samenwerkingsverband van hulpverleners. Uw huisarts werkt hierin samen met andere huisartsen. Bij moeilijke vragen kan één van de andere artsen advies geven als u dat goed vindt. Een second opinion is snel te regelen. De huisartsen werken in een gezondheidscentrum ook samen met fysiotherapeuten, de thuiszorg en psychosociale zorg. Vaak is er ook een apotheek bij het centrum betrokken.

Uw huisarts kan die andere hulpverleners om advies vragen en de zorg aan u met hen afstemmen. Alles in overleg met u. En niet zonder uw instemming. In wijken waar veel kinderen geboren worden, houdt ook de verloskunde spreekuur in het gezondheidscentrum. Maar ook in minder kinderrijke wijken wordt met verloskundigen samengewerkt. In wijken met veel oudere bewoners is de samenwerking met ouderenwerk een belangrijke pijler.

En in wijken met veel mensen uit andere culturen speelt de allochtone zorgconsulent een belangrijke rol. Kortom, een gezondheidscentrum probeert zijn zorgaanbod af te stemmen op de mensen die in zijn werkgebied wonen.

Voor meer informatie http://www.kiesbeter.nl/ of vind hier een gezondheidscentrum.

terug naar boven

Huisarts
Huisartsgeneeskunde is het medisch specialisme dat zich bezig houdt met de eerstelijnsgezondheidszorg. Een medisch specialist, die zich gespecialiseerd heeft in huisartsgeneeskunde, wordt een huisarts genoemd. Een huisarts heeft kennis van veel voorkomende klachten en ziektebeelden. Dit betekent dat een huisarts in sommige gevallen zelf klachten kan diagnosticeren en behandelen. In andere gevallen zal uw huisarts u doorverwijzen naar een medisch specialist. De beroepsvereniging van huisartsen is de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV).

Voor meer informatie http://www.lhv.nl/ of vind hier een huisarts.

terug naar boven

Kraamzorg
Kraamzorg of kraamhulp is geschoolde hulp na een bevalling voor de kraamvrouw en haar gezin. Een kraamverzorg(st)er biedt deze kraamhulp. Ze is soms al enige uren voor een thuisbevalling aanwezig en assisteert met verloskundige of arts bij de geboorte. Na de bevalling is ze minimaal 24 werkuren in het gezin aanwezig ter ondersteuning van moeder en baby.

Ze let op de gezondheid van kraamvrouw en baby en rapporteert indien nodig aan de verloskundige of arts. De belangrijkste taak is de verzorging van de moeder en de baby, het geven van voorlichting over bijvoorbeeldborstvoeding en het beantwoorden van vragen van de ouders. De verzorgende beschikt over een grote kennis op het gebied van babyverzorging. Ze probeert het zelfvertrouwen van de nieuwe ouders te versterken en te vergroten. Tevens doet ze licht huishoudelijk werk, ontvangt het bezoek en verzorgt zo nodig de overige gezinsleden.

Voor meer informatie http://www.kraamzorg.nl/ of vind hier een kraamhulp. 

terug naar boven

Mondhygienist
Een gezond, schoon en stralend gebit en gezond tandvlees. Wie wil dat niet? Door goed te poetsen en tussen de tanden en kiezen te reinigen heeft u daar natuurlijk zelf veel invloed op. Maar ook de mondhygiënist kan een belangrijke bijdrage leveren aan de kwaliteit van uw gebit, tandvlees en mondhygiëne.

Op uw gebit kan tandsteen of aanslag ontstaan. Ook kunt u last krijgen van gevoelige tandhalzen, teruggetrokken of bloedend tandvlees. Het is daarom verstandig om al op jonge leeftijd en regelmatig een mondhygiënist te bezoeken. Ook als u gaatjes (cariës) of een slechte adem heeft, kan de mondhygiënist u een helpende hand bieden. Deze ‘aandoeningen' betekenen lang niet altijd dat u geen goed gebit heeft, maar het is wel belangrijk dat de mondhygiënist ze behandelt om erger te voorkomen. Voorkomen is altijd beter dan genezen.

Soms kan een andere aandoening in uw lichaam de kwaliteit van uw gebit en tandvlees beïnvloeden, of andersom. Bijvoorbeeld als u diabetespatiënt bent, of aan een hart- of vaatziekte lijdt. Ook als u zwanger bent, wordt aangeraden een mondhygiënist te bezoeken.

Voor meer informatie http://www.mondhygienisten.nl/ of vind hier een mondhygienist.

terug naar boven

Oefentherapeut 
De oefentherapeut biedt paramedische zorg op het gebied van houding en beweging. Met behulp van oefeningen worden bestaande klachten behandeld en wordt er gewerkt aan het voorkomen van nieuwe klachten. De oefentherapeut onderscheidt zich door verder te kijken dan de klacht zelf, dat wil zeggen dat de klacht wordt geplaatst in het totaalbeeld van de houding en het bewegen van een cliënt.

Voor meer informatie http://www.vvocm.nl/ of vind hier een oefentherapeut.

terug naar boven

Verpleegkundig Overgangsconsulente
De Verpleegkundig Overgangsconsulente heeft zich door een gerichte opleiding gespecialiseerd in het informeren, adviseren en begeleiden van vrouwen met overgangsklachten. Zij adviseert zowel regulier als complementair.

De Verpleegkundig Overgangsconsulente is aangesloten bij de VVOC  ( Vereniging Verpleegkundig OvergangsConsulenten), behoort tot de paramedische beroepsgroep en wordt ondersteund door een Medische Raad. Zij werkt indien wenselijk of nodig, nauw samen met de huisarts en/of gynaecoloog.

Voor meer informatie http://www.overgangsconsulente.com/ of vind hier een overgangsconsulente.

terug naar boven

Tandarts
De tandarts ziet de patiënt vaak als eerste. Hij/zij onderzoekt, stelt diagnoses, formuleert behandelplannen en behandelt gebitten. De tandarts zorgt ervoor dat ziekten en afwijkingen aan het gebit zoveel mogelijk worden voorkomen. Daarnaast behandelt de tandarts ziekten en afwijkingen. De patiënt houdt zo een goede mondgezondheid en behoudt de functies in het mond- en kauwstelsel zo lang mogelijk. Ook geeft de tandarts patiënten advies en uitleg over mondverzorging, hoewel hij/zij dit steeds vaker delegeert aan de mondhygiënist of (preventie)assistent

Voor meer informatie http://www.allesoverhetgebit.nl/ of vind hier een tandarts.

terug naar boven

Trombosedienst
Op het moment dat u antistollingsmiddelen gaat gebruiken moet uw bloed regelmatig worden gecontroleerd op de mate van stolling. Deze controles kunnen door de trombosedienst maar ook door uzelf worden uitgevoerd. De trombosedienst heeft in bijna iedere stad en in veel dorpen een prikpost. Bovendien komen de medewerkers van de trombosedienst aan huis voor de bloedcontrole indien hier een medische noodzaak (indicatie) voor is. 

Hoe werken de trombosediensten? Eerst stelt uw trombosedienst met een laboratoriumtest de mate van bloedstolling vast (een INR-meting). Aan de hand van deze laboratoriumuitslag en uw medische gegevens stelt de arts van de trombosedienst vervolgens de dosering van de antistollingsmiddelen vast. Binnen 24 uur stuurt de trombosedienst u deze juiste dosering, inclusief de datum waarop de volgende controle moet plaatsvinden (doseringskalender). Als dat nodig is, doet de trombosedienst dit op de dag van de bloedafname telefonisch.

U kunt uw trombosedienst telefonisch bereiken voor advies in geval van ziekte, gebruik van andere medicijnen, bloedingen en voor andere problemen met betrekking tot de antistollingsbehandeling.

Voor meer informatie http://www.trombosestichting.nl/ 

terug naar boven

Verloskundige
De verloskundige is in de eerste plaats een medisch deskundige. Zij begeleidt de moeder tijdens zwangerschap, bevalling en op het kraambed. Maar een verloskundige is meer: zij is ook een coach tijdens de hele zwangerschapsperiode. In die rol is een bron van informatie op allerlei gebieden, van erfelijkheidsonderzoek tot het regelen van kraamzorg. Daarnaast is zij een vertrouwenspersoon. 

Van kinderwensspreekuur tot afsluitend onderzoek zes weken na de bevalling: de verloskundige begeleidt het hele traject. De verloskundige speelt een sleutelrol in de hele periode rondom zwangerschap en geboorte. Ze heeft te maken met uiteenlopende vragen van haar cliënten. Daarom heeft een verloskundige contact met veel andere (medische) beroepsbeoefenaren.

Voor meer informatie http://www.knov.nl/ of vind hier een verpleegkundige.

terug naar boven

NZG Algemeen Informatie

NZG Nieuwsoverzicht Algemeen