NZG Wet op de Jeugdzorg (WJz)

De Wet op de jeugdzorg geeft een jeugdige, zijn ouders of verzorgenden, aanspraak op jeugdzorg bij opgroei- en opvoedingsproblemen. Bij een psychiatrische aandoening beoordeelt het Bureau Jeugdzorg of het kind is aangewezen op AWBZ-zorg of Zvw-zorg.

De Wet op de jeugdzorg maakt jeugdhulp mogelijk. Deze kan geboden worden in de vorm van behandeling of begeleiding van de jeugdige om gedragsproblemen op te lossen of verergering ervan te voorkomen. De gedragsproblemen zijn in dit geval niet het gevolg van een psychiatrische aandoening maar het zijn psychosociale of psychische problemen.

Jeugdhulp voorziet ook in behandeling of begeleiding van anderen (ouders, verzorgers). Ook het in kaart brengen van de gezinssituatie en het beoordelen van de veiligheid van kinderen zonder dat er een psychiatrische grondslag is vastgesteld, is jeugdhulp.

Als er sprake is van opgroei- of opvoedingsproblemen bestaat er geen aanspraak op AWBZ-zorg.

De WJz is op 1 januari 2005 in werking getreden. Elke vijf jaar zal er een evaluatie plaatsvinden van de wet. In 2009 verscheen de eerste evaluatie, die op de website van Binnenlands Bestuur valt te downloaden.

Bron: Nederlands Jeugd Instituut

NZG Algemeen Informatie

NZG Nieuwsoverzicht Algemeen