Stel tweede booster beschikbaar voor 60- tot en met 69-jarigen

De Gezondheidsraad adviseert om een tweede boostervaccinatie beschikbaar te stellen voor mensen van 60 tot en met 69 jaar die dat willen. Voor de rest van de volwassenen is zo’n revaccinatie nu niet nodig volgens de raad. Om in het vervolg snel te kunnen besluiten over de noodzaak voor revaccinatie van specifieke doelgroepen, heeft de Gezondheidsraad een toepassingskader opgesteld dat ook vandaag is aangeboden aan de minister van VWS. Dat meldt de Gezondheidsraad. 

De bescherming die COVID-19-vaccinatie biedt tegen ernstige ziekte en sterfte neemt af na verloop van tijd. Een extra vaccinatie zorgt ervoor dat de bescherming weer toeneemt, maar dat effect is tijdelijk. Door vaccinatie nog een keer te herhalen (revaccinatie) neemt de bescherming weer toe. Eerder adviseerde de Gezondheidsraad om zo’n revaccinatie aan te bieden aan 70-plussers en de meest kwetsbare groepen, omdat zij een hoger risico lopen op ernstige ziekte en sterfte door COVID-19 en doordat het aantal besmettingen waarschijnlijk nog hoog zou zijn op het moment dat de bescherming van de booster bij hen afneemt.

Revaccinatie 

Doordat de besmettingsgolf door de Omikron-variant langer aanhoudt dan verwacht, speelt dit scenario nu ook voor mensen van 60 tot en met 69 jaar. Bij hen zal de bescherming door de booster zijn afgenomen op het moment dat het aantal besmettingen waarschijnlijk nog hoog is. Dat kan in deze groep, die een hoger risico loopt op een ernstig beloop van COVID-19 dan mensen onder de 60, leiden tot een toename van het aantal ziekenhuisopnames. De Gezondheidsraad adviseert daarom om een tweede booster (revaccinatie) beschikbaar te stellen voor mensen van 60 tot en met 69 jaar die dat willen en die langer dan 3 maanden geleden een vaccinatie hebben gehad of COVID-19 hebben doorgemaakt.

Specifieke doelgroepen

Er is op dit moment volgens de Gezondheidsraad geen aanleiding om andere groepen te revaccineren. Ook is het volgens de raad niet noodzakelijk om de komende tijd de immuniteit van de gehele bevolking continu op peil te houden door middel van periodieke revaccinaties. In plaats daarvan adviseert de raad een werkwijze waarbij specifieke doelgroepen snel gerevaccineerd kunnen worden als de epidemiologische situatie daar aanleiding toe geeft, bijvoorbeeld bij een forse toename van het aantal besmettingen of bij de opkomst van een virusvariant die ziekmakender is dan de huidige omikronvariant. Ter ondersteuning van de besluitvorming daarover heeft de Gezondheidsraad een kader opgesteld waarmee beoordeeld kan worden welke groep op welk moment in aanmerking komt voor revaccinatie.

Door: Nationale Zorggids