Hogere vaccinatiegraad en vaccinatievoorziening voor volwassenen

Vaccinaties leveren een enorme bijdrage aan de Nederlandse volksgezondheid en het voorkomen van ziekte, gezondheidsschade en sterfgevallen. Uit het vaccinatiegraadrapport 2021 van het RIVM blijkt dat in 2021 minder mensen een ziekte kregen waartegen het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) vaccineert. De vaccinatiegraad van bijna alle RVP-vaccinaties was over heel 2021 wel iets lager dan een jaar eerder, mede door toedoen van uitgestelde vaccinaties vanwege de corona-epidemie. Samen met alle organisaties en professionals die zijn betrokken bij het Rijksvaccinatieprogramma zet staatsecretaris Maarten van Ooijen (VWS) zich in om deze trend te keren met de aanpak ‘Vol vertrouwen in vaccinaties’. Dat meldt Rijksoverheid.

Om het vaccinatiestelsel toekomstbestendig te maken, komt er een publieke vaccinatievoorziening voor volwassenen bij de GGD. Deze voorziening heeft tot doel de uitvoering van de vaccinatiezorg voor volwassenen te vereenvoudigen, zodat volwassenen die daar zelf voor kiezen makkelijk terecht kunnen voor nieuwe vaccinaties. Ook is het een onderdeel van de aanpak pandemische paraatheid. Er hoeft immers niet steeds gezocht te worden naar een nieuwe uitvoerder, waardoor we Nederland beter voorbereid maken op het bestrijden van toekomstige pandemieën.

Dalende vaccinatiegraad in Vaccinatiegraadrapport 2021

Het rapport over de vaccinatiegraad staat in het teken van een volledig jaar COVID-19 en de bestrijding daarvan. De impact hiervan is terug te zien in een licht dalende vaccinatiegraad van bijna alle RVP-vaccinaties. Exacte aantallen en percentages zijn terug te vinden in het Vaccinatiegraadrapport 2021 van het RIVM. Ook een kleine daling van de vaccinatiegraad geeft extra reden tot oplettendheid. De bescherming van de Nederlandse bevolking wordt bepaald door de immuniteit van de hele bevolking. Het RIVM en de Jeugdgezondheidszorg zetten in op het versturen van extra uitnodigingen en er wordt onderzoek gedaan naar de oorzaken waarom ouders wel of niet vaccineren. Daarbovenop volgen er aanvullende acties uit de aanpak ‘Vol vertrouwen in vaccinaties’. Drie actielijnen staan daarbij centraal: (1) het bewaken en het versterken van het vertrouwen, (2) het verstevigen van de informatievoorziening en (3) het vergroten van de toegankelijkheid. Concreet zal extra actie worden ondernomen met onder andere doelgroepgericht communicatiebeleid met uitleg in verschillende talen, gespreksambassadeurs in de wijk en het verbeteren van de communicatie met input van professionals en ouderpanels.

Vaccinatievoorziening voor volwassenen

De Raad voor Volksgezondheid & Samenleving (RVS) heeft, op verzoek van het vorige kabinet, een verkenning uitgevoerd naar de toekomstbestendigheid van het vaccinatiestelsel. Hieruit blijkt dat het huidige systeem erg complex is door het naast elkaar bestaan van verschillende uitvoerders en de daarbij horende taken, bevoegdheden, uitvoeringsmechanismen en juridische kaders. De RVS noemt dit een lappendeken. Als oplossingsrichting heeft staatssecretaris Van Ooijen in de beleidsreactie op dit rapport het voornemen om een publieke vaccinatievoorziening voor volwassenen bij de GGD’en te organiseren. Met deze vaccinatievoorziening wordt een belangrijke stap gezet richting een toekomstbestendig en wendbaar vaccinatiestelsel voor alle (nieuwe) volwassenvaccinaties. Zodat iedere Nederlander op elke leeftijd daar eenvoudig en snel gebruik van kan maken. Deze verandering van het vaccinatiestelsel wordt gefaseerd doorgevoerd. Er zal sprake zijn van een groeimodel waarbij geleidelijk meer aanbod aan de vaccinatievoorziening voor volwassenen wordt toegevoegd, te beginnen met vaccinatie tegen COVID-19. Voor de griep- en pneumokokken vaccinaties – die nu door de huisartsen worden aangeboden – zal worden gekeken bij welke partij deze vaccinatie in de toekomst het beste past. Voorlopig blijven de huisartsen deze vaccinaties gewoon uitvoeren.

Door: Nationale Zorggids