'De permanente coronawet was een haastklus'

Het kabinet heeft minder tijd kunnen nemen dan het eigenlijk wilde voor het opstellen van de nieuwe permanente coronawet. Dat erkent een woordvoerder van zorgminister Ernst Kuipers naar aanleiding van een bericht in Trouw. Daarin klagen gemeenten dat de wet een "haastklus" is geworden waar zij onvoldoende bij zijn betrokken.

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), het Nederlands Genootschap van Burgemeesters (NGB) en het Veiligheidsberaad hadden graag willen meepraten over de wet omdat zij in de eerste plaats belast zullen zijn met de handhaving. Zij zetten die kritiek overigens eind juni al op papier toen het wetsvoorstel voorlag ter consultatie.

De permanente coronawet had haast omdat de Eerste Kamer in mei geen verlenging meer toestond van de tijdelijke wet die tot dan toe de wettelijke basis vormde voor maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. Het kabinet houdt er rekening mee dat het virus dit najaar weer oplaait en dat dan opnieuw moet worden ingegrepen.

Verduidelijking en aanscherping

Ook inhoudelijk hebben de gemeenten kritiek op het voorstel. Zij vragen zich onder meer af of zo'n ingrijpende stelselwijziging wel nodig en wenselijk is voor de aanpak van een tijdelijk probleem. Ook vragen zij om een duidelijker onderbouwing van de verdeling van verantwoordelijkheden en bevoegdheden.

In het voorstel dat uiteindelijk ter advisering naar de Raad van State is gestuurd, gaat het kabinet in op veel van de kritiek die in de consultatieronde naar voren is gekomen. Het stelt daarbij dat de gemeenten "in beginsel de ingezette lijn steunen, waarbij zij wel op onderdelen verduidelijking en aanscherping nodig achten".

Door: ANP