Meer huisartsen stoppen na de coronapandemie

Het aantal huisartsen dat stopt met werken is sterk toegenomen na 2020. De stijging is vooral opvallend voor huisartsen tussen de 35 en 55 jaar. Dit is een van uitkomst van analyses die het Nivel heeft uitgevoerd in opdracht van het Capaciteitsorgaan. Hiervoor zijn voor het eerst niet alleen gegevens van het CBS en Beroepsregistraties in de Gezondheidszorg van het Nivel gebruikt, maar ook gegevens van de Stichting Pensioenfonds Huisartsen (SPH), meldt het Nivel.

De trendbreuken die zichtbaar zijn vanaf 2020, het jaar waarin de coronacrises een groot beroep deed op de huisartsenzorg, geven het belang aan deze goed te blijven monitoren. Voor de ramingen van het Capaciteitsorgaan zijn de effecten (voortijdige) uitstroom een belangrijk gegeven om mee te nemen in de aanbodprognoses.

Trendbreuk 2020-2021

Er is een duidelijke toename van het aantal ‘stoppers’ onder huisartsen in de leeftijdscategorie 55 tot 65 jaar na 2020, na een dalende trend tot aan dit jaar. Opvallend is ook dat tussen 2020 en 2021 het percentage stopper van 35 tot 45 jaar scherp is toegenomen. Ook al is het absolute percentage uitstroom hiermee beperkt tot 1,5 procent, gezien de toename het laatste jaar is belangrijk om na te gaan of deze trend zich zal voortzetten.

Capaciteitsramingen als basis voor instroomadvies zorgopleiding

Op basis van dit Nivel-rapport zijn de parametervoorwaarden bepaald voor berekenen van het aanbod van huisartsen in de komende 15 en 20 jaar, die worden meegenomen in de capaciteitsraming van huisartsen die het Capaciteitsorgaan heeft uitgebracht. Op basis van deze capaciteitsramingen geeft het Capaciteitsorgaan een advies hoeveel (zorg)professionals er jaarlijks moeten worden opgeleid, om in de toekomst evenwicht te krijgen of te behouden tussen het beschikbare en benodigde aanbod van deze professionals.

Over het onderzoek

Voor het onderzoek is gebruikgemaakt van gegevens van het CBS, van de Nivel Beroepsregistratie in de Gezondheidszorg en gegevens van de SPH. De gegevens uit deze bronnen zijn met elkaar vergeleken, en op basis daarvan zijn de waarden vastgesteld voor het berekenen van het toekomstige aanbod aan huisartsen. Dit vormt de input voor de capaciteitsramingen huisartsen 2022 dat het Capaciteitsorgaan recent heeft uitgebracht.

Door: Nationale Zorggids