Normal_martin_van_rijn_pvda

De nieuwe wet die in de plaats komt van de 'kern-AWBZ' krijgt de naam wet Langdurige Intensieve Zorg (LIZ). Het conceptwetsvoorstel is openbaar gemaakt door staatssecretaris Martijn van Rijn van VWS, die graag reacties wil van cliëntenorganisaties, de zorgaanbiedersbranche en uitvoeringsorganisaties. Dat meldt Skipr.

De nieuwe wet LIZ komt voort uit de herinrichting van de langdurige zorg. De zorg die nu onder de AWBZ valt wordt deels overgeheveld naar de Zorgverzekeringswet (Zvw). Daarbij gaat het om langdurige ggz en extramurale verpleging en behandeling. Een ander deel wordt overgeheveld naar de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Daarbij gaat het om begeleiding en persoonlijke verzorging aan huis en jeugdzorg. De zwaarste, langdurige zorg blijft over. Deze valt straks onder de wet LIZ.

Patiënten- en cliëntenorganisaties hebben inmiddels een gezamenlijke reactie gestuurd aan het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Zij vinden dat de wet LIZ op enkele punten moet worden aangepast. De organisaties voorzien problemen voor mensen die gebruik gaan maken van de LIZ en te maken krijgen met de gebrekkige aansluiting tussen de LIZ en de Wmo.

De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) heeft in een officiële reactie laten weten dat ze er geen vertrouwen in heeft dat de LIZ leidt tot 'een eenvoudig systeem met minder administratieve lasten voor de levenslange en levensbrede zorg en ondersteuning aan de meest kwetsbare mensen met een beperking'. Deze zorg en ondersteuning moet volgens VGN in een collectieve verzekering worden ondergebracht. Hiertoe is door de VGN en politieke lobby gestart om te onderzoeken waar samenwerking mogelijk is met zorgverzekeraars, zorgondernemers en cliëntenorganisaties.

Na verwerking van de reacties op het conceptwetsontwerp zal de wet LIZ naar de Raad van State en naar de Tweede Kamer worden gestuurd. Het is de bedoeling dat de LIZ nog voor het eind van het jaar wordt behandeld.

© Nationale Zorggids