Normal_autisme

Een beter gefundeerde inschatting van het werkvermogen van Wajongers met Autisme Spectrum Stoornis (ASS) lijkt een belangrijke sleutel naar arbeidsparticipatie. Als ouders in samenwerking met scholen, behandelaars en begeleiders een reëel beeld kunnen krijgen van het werkvermogen van personen met een autistische stoornis, blijkt het vinden van een passend beroep gemakkelijker. Dat meldt het Arbeidsdeskundig Kennis Centrum (AKC).

In een onderzoek aan het Universitair Medisch Centrum Groningen in samenwerking met het UWV werd gekeken naar de belemmerende factoren voor een succesvolle participatie in een werkomgeving. Voor Wajongers met ASS blijken vooral problemen met slapen, prikkelverwerking, depressie en medicijngebruik in de weg te staan van een succesvolle arbeidsparticipatie. Factoren met een gunstig effect op de arbeidsparticipatie blijken een hoog opleidingsniveau van de ouders en het volgen van speciaal onderwijs.

Om mensen met autisme aan het werk te krijgen en te houden is het belangrijk om een realistisch beeld te krijgen van iemands functioneren en werkvermogen. Bij mensen met autisme is dat niet eenvoudig, omdat de beperkingen vaak onzichtbaar zijn. Alle geconsulteerde deskundigen in dit project zijn het er over eens dat het noodzakelijk is om daarbij het netwerk van de cliënt te betrekken zoals ouders, partner en begeleiders en verder te kijken dan de diagnose. Samen met hen is het mogelijk om voor deze cliënten competenties en bijpassend beroep in kaart te brengen. Daarvoor is optimale samenwerking in de Wajongteams en met scholen, stageplaatsen, behandelaars, ouders en begeleiders in een integrale aanpak een belangrijke voorwaarde om het proces van beoordeling en begeleiding naar passende en duurzame arbeid goed te stroomlijnen.

De resultaten uit het onderzoek bieden aanknopingspunten voor bijvoorbeeld UWV, gemeenten en de beroepsgroepen die betrokken zijn bij de arbeidsparticipatieketen.

© Nationale Zorggids