Logo Rijksoverheid Nederland

Staatssecretaris Teeven (Veiligheid en Justitie) wil de vergoeding van schade als gevolg van letsel en overlijden verruimen. Slachtoffers kunnen een ruimere vergoeding krijgen voor verzorging, verpleging en begeleiding als naasten deze zorgtaken op zich nemen. Ook komt er een vergoeding voor affectieschade en in zaken als kindermisbruik kunnen ouders in plaats van het slachtoffer in het vervolg een schadevergoedingsverzoek indienen. Dit meldt de Rijksoverheid. 

Dit staat in een wetsvoorstel dat voor advies naar verschillende instanties is gestuurd. Het is in lijn met het regeerakkoord dat slachtoffers en hun naaste omgeving een sterkere positie wil geven.
 
Inkomensschade
De huidige regeling in geval van naasten die de zorg van een slachtoffer familielid op zich nemen vergoedt alleen de kosten tot het bedrag dat men kwijt zou zijn als professionele hulp wordt ingeschakeld. Die vergoeding dekt daarmee niet altijd het inkomensverlies van de verzorgende naasten. Teeven komt deze doelgroep tegemoet en regelt dat inkomensschade meetelt in de vergoeding van de zorgkosten, te betalen door de partij die aansprakelijk is. De keuze van familie- of gezinsleden om zorg op zich te nemen, past binnen het streven van het kabinet om mensen zoveel mogelijk in hun eigen omgeving te ondersteunen. Het slachtoffer houdt zo ook de regie over de wijze waarop de zorg wordt geregeld.
 
Affectieschade
Verder komt er een vergoeding voor affectieschade. Deze wordt uitgekeerd indien er ernstig en blijvend letsel is, of wanneer een persoon overleden is door een gebeurtenis waarvoor een ander aansprakelijk is. Bijvoorbeeld een verkeersongeluk, medische fout, bedrijfsongeval of geweldsmisdrijf.
 
Er komt een regeling met vaste bedragen als vergoeding. Door te variëren in categorieën en in de omvang van de vergoeding, houdt het systeem voldoende rekening met persoonlijke omstandigheden. Teeven gaat uit van een vaste kring van affectieschade gerechtigden: echtgeno(o)t(e) van het slachtoffer, geregistreerde partner, levensgezel, kinderen en ouders. De vergoeding ligt tussen de 12.500 en 20.000 euro, te betalen door de partij die aansprakelijk is voor de schade.
 
Naasten of nabestaanden kunnen zich in het geval van een geweldsmisdrijf met hun vordering tot vergoeding van affectieschade ook voegen in het strafproces. De eenvoudige opzet van de regeling met vaste bedragen en een vaste kring van gerechtigden leent zich daar goed voor.
 
Schadevergoeding misbruikt kind 
Tot slot kunnen de ouders van een misbruikt kind, die de kosten voor medische behandeling en begeleiding van hun kind op de dader willen verhalen, zich voegen in het strafproces. Nu kan dat niet, omdat volgens de wet alleen slachtoffers een verzoek tot schadevergoeding kunnen indienen. Overigens beperkt het voorstel zich niet alleen tot misbruik, ook andere strafbare feiten vallen eronder.
 
© Nationale Zorggids