Normal_handicap

De gehandicaptensector staat er financieel beter voor. In 2014 boekte de sector een gezamenlijk positief resultaat van € 171 miljoen, een forse stijging ten opzichte van 2013 toen het resultaat met € 111 miljoen ook al positief was. Organisaties in de gehandicaptenzorg doen het daarmee gemiddeld een stuk beter dan organisaties in andere sectoren van de zorg. Dat meldt IntraKoop, de inkoopcoöperatie van de zorg. 

Naast de overwegend positieve resultaten valt de groei op van de uitgaven aan flexibel personeel (+ 6,8 procent). Dit is vooral het gevolg van de inzet van extra deskundigheid om een soepele transitie mogelijk te maken met het oog op de invoering van de WMO eerder dit jaar. Net als in 2013 (-2,3 procent) is het aantal medewerkers in de sector in 2014 opnieuw flink gedaald: vorig jaar met bijna 4 procent.  Dit blijkt uit een analyse van jaarverslagen over 2014, de jaarlijkse thermometer van de zorg door Intrakoop en Verstegen accountants en adviseurs. De cijfers zijn gebaseerd op de jaarcijfers van 152 organisaties, die samen ruim 90 procent vormen van de organisaties actief in de Nederlandse gehandicaptenzorg.

De gehandicaptenzorg doet het tegen de verwachting in financieel goed. In 2014 stegen het resultaat, het eigen vermogen en de liquiditeitsratio. Door reorganisaties en het terugdringen van kosten is in financiële zin in 2014 beter gepresteerd dan in 2013. De gehandicaptensector hield rekening met mindere resultaten, met name vanwege de overheveling van de persoonlijke verzorging en dagbesteding naar de WMO. Kenmerkend is dat slechts twaalf organisaties over 2014 een verlies rapporteerden, terwijl over 2013 nog 24 organisaties ‘rode cijfers’ presenteerden.

Van de 24 organisaties die in 2013 een verlies rapporteerden, hebben er vier ook een verlies gerapporteerd over 2014. Dit is een indicatie dat verliezen in de gehandicaptenzorg veelal een incidenteel karakter hebben en bijvoorbeeld het gevolg zijn van reorganisatiekosten.

Het aantal arbeidsplaatsen in de sector daalt voor het tweede jaar op rij. Dat de salariskosten nagenoeg toch gelijk blijven, duidt mogelijk op een vergrijzing van het personeelsbestand. Dit werd al eerder gesignaleerd door de koepelorganisatie Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN). Tegenover minder vaste krachten staat een sterke groei van de uitgaven voor personeel dat niet in loondienst is met bijna 7 procent. Organisaties zetten steeds vaker flexibele krachten in ten opzichte van vast personeel. 

© Nationale Zorggids