Normal_rekening_berekening_rekenmachine_calculatie

Ook voor gemeenten dreigen de problemen met het persoonsgebonden budget (pgb) bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB) een financieel probleem te worden. De auditdienst van de SVB kan voor de zomer pas een controleverklaring afgeven, maar gemeenten hebben deze verklaring veel eerder nodig. Zij hebben de wettelijke verplichting om hun jaarrekening uiterlijk 15 juli bij de provincie in te dienen. Dit meldt Binnenlands Bestuur.

Gemeenten hebben rond 9 mei een verklaring nodig voor de pgb-gelden van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet. De gemeenten en hun accountants hebben dan nog genoeg tijd om de gegevens te bewerken, te beoordelen en ter besluitvorming aan de raad voor te leggen. Maar de accountantsdienst van de SVB heeft meer tijd nodig. Vorig jaar zijn veel spoedbetalingen gedaan bij de uitkering van pgb-gelden. De controle op de rechtmatigheid hiervan neemt veel tijd in beslag, daarom is het volgens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten onzeker of de SVB de datum van 9 mei zal halen. Op dit moment zijn de organisaties in overleg over de situatie en wordt er gezocht naar een oplossing. 

©Nationale Zorggids