Normal_tube-bender-2819137_960_720

Een beschutte werkplek levert de samenleving in de meeste gevallen meer op dan de kosten die ervoor gemaakt worden. Dit is een conclusie uit de maatschappelijke kosten-batenanalyse die Cedris en SBCM lieten uitvoeren naar beschut werk. Beschut werk is een belangrijk instrument binnen de Participatiewet en bedoeld voor mensen die wel kunnen werken, maar veel begeleiding en/of werkplekaanpassingen nodig hebben. Deze analyse toont aan dat investeren in beschut werk vaak niet alleen een uitkering bespaart, maar ook leidt tot een daling van de zorgkosten, de kans op problematische schulden vermindert en het welzijn en de eigenwaarde van mensen verhoogt. Dat meldt Cedris.

De afgelopen jaren is de realisatie van beschutte werkplekken langzaam op gang gekomen. De afspraak is om tot 2048 parallel aan de afbouw van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw), 30.000 beschut werkplekken te realiseren. Deze uitdaging wordt nog groter met de ambitie in het nieuwe regeerakkoord om dit aantal met nog eens 20.000 te verhogen.

Beschut werk is een noodzakelijk instrument binnen de Participatiewet om mensen die niet bij een reguliere werkgever kunnen werken, een betaalde baan te bieden. Dit rapport laat zien dat beschut werk financieel en maatschappelijk veel positieve effecten oplevert en meestal een positief kosten-batensaldo kent. Cedris hoopt daarom dat door de inzichten uit dit rapport binnen gemeenten een gesprek op gang komt over de meerwaarde van beschut werk voor individuele personen en de samenleving als geheel.

Feit is wel dat gemeenten de kosten van beschut werk dragen, maar de opbrengsten veelal neerslaan bij andere partijen. Voor gemeenten leidt beschut werk, naast een eventuele besparing op een uitkering, tot minder inzet van schuldhulpverlening en een afnemend beroep op Wmo-voorzieningen. Maar de baten hiervan zijn vaak onvoldoende om de kosten te dekken. Dit maakt de terughoudendheid bij gemeenten om beschutte werkplekken te realiseren begrijpelijk, maar is ook een aansporing om de kosten-batenafweging in een breder perspectief te plaatsen. Op de langere termijn leidt de investering in beschut werk in totaliteit tot een besparing op publieke middelen.

Door: Redactie Nationale Zorggids