Normal_ouderen_ouderenzorg

Eerdere SCP-studies geven aan dat in Nederland de vraag naar zorg voor mensen met een verstandelijke beperking is gegroeid, met name onder degenen met een lichtere verstandelijke beperking. Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) ging na of in andere landen ook zo’n groei zichtbaar is en vergeleek Vlaanderen, Engeland en Ontario met Nederland. Net als in Nederland is in Vlaanderen en Ontario de vraag naar zorg en ondersteuning door mensen met een verstandelijke beperking sterk toegenomen. Dit geldt ook voor Engeland, maar daar is het aantal mensen dat daadwerkelijk deze zorg ontvangt slechts licht toegenomen. Dit meldt SCP. 

In de vier onderzochte regio’s wordt de groei in de vraag naar vg-zorg volgens de geïnterviewde experts vooral veroorzaakt door digitalisering, geringere beschikbaarheid van geschikte banen en een gebrekkige aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt.

In Ontario wordt daarnaast nog inclusie genoemd; inclusie betekent ‘meedoen’ en als dat niet goed lukt, is daar ondersteuning bij nodig. Engelse geïnterviewden geven aan dat bezuinigingen of krappe budgetten het zorggebruik remmen, maar kunnen leiden tot verergering van problemen bij deze kwetsbare groep.

De belangrijkste conclusies: in Nederland is de vraag naar zorg en ondersteuning door mensen met een verstandelijke beperking sterk gestegen. Ook in Vlaanderen en Ontario is de vraag ernaar sterk gestegen. In Nederland is er een jaarlijkse toename van 7 procent, in Vlaanderen ongeveer 6 en in Onario 4,4 procent. In Engeland zijn alleen indirecte aanwijzingen dat de vraag gestegen is.

Net als in Nederland zorgen in Vlaanderen, Engeland en Ontario maatschappelijke ontwikkelingen voor een grotere hulpbehoefte. Als oorzaken worden bijvoorbeeld genoemd dat er minder geschikte banen zijn, dat het onderwijs niet voldoende toeleidt naar werk en dat digitalisering het regelen van praktische zaken bemoeilijkt. 

In Nederland wordt de stijging in de vraag naar vg-zorg vooral veroorzaakt door mensen met een licht verstandelijke beperking en zwakbegaafden. Zwakbegaafdheid geldt op plekken als Vlaanderen, Engeland en Ontario niet als een criterium om toegang te krijgen tot deze zorg. 

Door: Redactie Nationale Zorggids