Normal_blindenstok_-_blind

Het advies van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) om een nieuwe bekostiging in te voeren voor de zorg aan zintuiglijk gehandicapten en kinderen met een taalontwikkelingsstoornis is overgenomen door minister Bruno Bruins voor Medische Zorg. Het gaat om een nieuwe bekostiging van zorg aan mensen met een visuele of auditieve beperking of een beperking als gevolg van een taalontwikkelingsstoornis. Bruins wil dat de NZa haar eigen relevante adviespunten per 1 januari 2020 invoert. Dit melden NZa en Zorgvisie. 

De NZa acht een nieuwe bekostiging nodig om beter aan te sluiten op de manier waarop de zorg wordt geleverd en het inkoopgesprek tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars te faciliteren. Voor cliënten betekent dit per 2020 een herkenbare factuur. De bekostiging stimuleert daarnaast het leveren van doelmatige zorg aan de cliënt. Zorgverzekeraars krijgen in de nieuwe bekostiging meer inzicht in de geleverde zorg.

Voor zorgaanbieders sluiten de inkomsten beter aan bij de kosten die ze maken om de zorg te kunnen leveren aan de cliënten. De Zorgautoriteit adviseert daarnaast ook om nog verder te gaan met de ontwikkeling van kwaliteitsproducten, om te borgen dat iedere cliënt passende, doelmatige en kwalitatief goede zorg ontvangt.

In 2015 is de zorg aan zintuiglijk gehandicapten en kinderen met een taalontwikkelingsstoornis overgeheveld vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) naar de Zorgverzekeringswet (Zvw), de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Op dat moment is gekozen voor een bekostiging door middel van prestaties waarvoor een uurtarief geldt. Hierdoor is het op dit moment onvoldoende duidelijk welke zorg precies is geleverd en voor zorgverzekeraars en zorgaanbieders is er onvoldoende inzicht om het goede inkoopgesprek te kunnen voeren. 

Door: Nationale Zorggids