Normal_zakenman-man-bestuurder

In het jaar 2016-2017 waren de bestuurlijke en financiële randvoorwaarden voor het leveren van kwalitatief goede en veilig zorg bij DeSeizoenen niet voldoende gewaarborgd. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) komen tot deze conclusie na het bekijken van de bestuurs- en financieringsstructuur van de dienstenconstructie bij de instelling voor verstandelijk beperkte mensen. Door de dubbelrollen van bestuurders en het (facilitaire) ondersteuningsbedrijf CSS ontstond er schijn van belangenverstrengeling. Dit meldt IGJ. 

DeSeizoenen biedt verstandelijke gehandicaptenzorg voor volwassenen. De inspectie heeft op basis van risico gestuurd toezicht een onderzoek uitgevoerd. De inspectie concludeert dat de bestuurlijke en financiële randvoorwaarden (transparantie en verantwoording, ordelijke en controleerbare bedrijfsvoering) voor het leveren van kwalitatief goede en veilige zorg, in de onderzoeksperiode bij DeSeizoenen niet voldoende waren gewaarborgd. 

Belangenverstrengeling

Er was sprake van (schijn van) belangenverstrengeling bij beide leden van de directie van DeSeizoenen. De financiële transacties tussen DeSeizoenen en CSS rond ict-investeringen zijn niet ordelijk en controleerbar vastgelegd. Door het verstrekken van rekening-courant krediet aan CSS voor het doen van ict-investeringen met het oogmerk deze ook aan andere marktpartijen ter beschikking te stellen, heeft de instelling een commercieel risico genomen en zo niet gewaarborgd dat de betreffende middelen ten goede zouden komen aan de zorgverlening. Bovendien was DeSeizoenen niet transparant over de bedragen die het voor de dienstverlening van CSS was verschuldigd.

Positieve ontwikkelingen

De inspectie constateert dat DeSeizoenen na 2017 (positieve) ontwikkelingen doormaakte ten aanzien van bestuurlijke en financiële randvoorwaarden voor het leveren van goede en veilige zorg. Deze ontwikkelingen betreffen aanpassingen in de governancestructuur en een expliciete beschrijving van de transacties met verbonden partijen in de jaarrekening van 2018. Ook constateerd de inspectie dat DeSeizoenen in de periode ná de onderzoeksperiode en ná het advies van een extern deskundige ten aanzien van de governancestructuur inmiddels de nodige veranderingen heeft doorgevoerd.

(Schijn van) belangenverstrengeling opheffen en voorkomen

De inspectie verwacht dat DeSeizoenen elke vorm (of schijn) van belangenverstrengeling voorkomt en dat DeSeizoenen zijn aangepaste reglement tegenstrijdig belang van 2018 naleeft. Met name gezien de dubbelrollen van beide bestuurders bij DeSeizoenen en CSS verwacht de inspectie dat DeSeizoenen de (schijn) van belangenverstrengeling onmiddellijk opheft. De instelling moet voldoen aan de Governancecode 2017 en zich hierover verantwoorden in de Jaarverantwoording Zorg.

Door: Nationale Zorggids