Normal_normal_rolstoel_

Vrijdagavond 20 november heeft minister Van Ark de voortgangsrapportage implementatie VN-verdrag Handicap aan de Tweede Kamer gezonden. Naar goed gebruik zou er in december het jaarlijkse verantwoordingsdebat in de Kamer plaatsvinden. Vorig jaar is door gehandicaptenorganisaties urgentie gevraagd voor het wegwerken van de achterstanden die mensen met een beperking ondervinden op het gebied van leren, wonen, werken, inkomen en zelfstandig leven. Voor dit jaar staat er geen apart debat op de agenda van de Tweede Kamer. De voortgangsrapportage wordt in plaats daarvan een van de vele agendapunten op een Algemeen overleg van de Kamerleden over gehandicaptenbeleid. Volgens Ieder(in) doet dit onvoldoende recht aan het belang van de implementatie van het VN-verdrag voor mensen met een beperking. Dit meldt Ieder(in).

Bewustwording groeit maar mensen ervaren weinig verbetering

Het Programma Onbeperkt meedoen heeft afgelopen jaren veel bereikt als het gaat over de bewustwording van overheden en bedrijfsleven op het gebied van inclusie en toegankelijkheid. Partijen weten elkaar te vinden en in steeds meer gemeenten en sectoren leidt die bewustwording tot positieve energie om met inclusie en toegankelijkheid aan de slag te gaan. De impact van al die inspanningen op het inlopen van achterstanden heeft helaas nog niet voldoende resultaat. Ook deelname op gelijke voet blijft achter. Er is meer ambitie en inspanning nodig voor merkbare verbeteringen op het gebied van toegang tot zorg en ondersteuning, onderwijs, werk, een toereikend inkomen, passend wonen en een toegankelijker openbare ruimte. Onderwerpen die voor de Alliantie VN-verdrag speerpunten zijn richting een nieuw kabinet.

Inzet Ieder(in) 

Ieder(in) vraagt om structurele en duurzame versnelling van de implementatiedoelen uit het VN-verdrag zodat de positie van mensen met een beperking daadwerkelijk verbetert. Daarnaast moet gezorgd worden voor een structurele monitor op de voortgang van toegankelijkheid en inclusie van de samenleving en kansen op volwaardig participeren en maatwerk. De positie van ervaringsdeskundigen moet versterkt worden, in het bijzonder in gemeenten. 


Door: Nationale Zorggids