Normal_werkloosheid

De arbeidsmarkt kent inmiddels meer vacatures dan werklozen, maar het aantal mensen dat met ondersteuning aan de slag is daalt. Dat laatste blijkt uit een analyse die Cedris heeft gemaakt van de ontwikkeling van de inclusieve arbeidsmarkt. Deze analyse is gebaseerd op cijfers van de Wet sociale werkvoorziening (Wsz), de Banenafspraak en beschut werk die onlangs zijn gepubliceerd. Het totaal aantal mensen dat binnen deze regelingen werkzaam was daalde in 2020 met 4.418. Op basis van de cijfers over het eerste kwartaal van 2021 lijkt het erop dat deze negatieve trend doorzet. Cedris vindt dit onacceptabel, zo meldt de vereniging voor een inclusieve arbeidsmarkt. 

De ontwikkeling van de inclusieve arbeidsmarkt, staat in groot contrast met de grote vraag naar werknemers. 60 procent van de werkgevers wil mensen met een ondersteuningsbehoefte graag inzetten, maar door allerlei belemmeringen lukt dat slechts bij 12 procent van de werkgevers. Daarom moeten bestaande drempels worden weggenomen, voor werkzoekenden én werkgevers.

Onbenut arbeidspotentieel

Door de vele vacatures is iedereen nodig op de arbeidsmarkt, ook mensen met een arbeidsbeperking. Met hun talenten en vaardigheden zijn deze mensen een antwoord op de stijgende vraag naar werknemers in sectoren zoals de techniek, de horeca, het groen en de schoonmaak. Hier ligt dé kans om nieuwe stappen te zetten richting de inclusieve arbeidsmarkt waar plek is voor iedereen, zegt Cedris. 

"Die kans moet de politiek ook pakken. Iedereen moet de stap naar werk kunnen zetten, ook als daar hulp of begeleiding bij nodig is. Als dat nu niet lukt, lukt het nooit. Een investering in de inclusieve arbeidsmarkt is noodzakelijk om werkgevers te helpen hun vacatures te vervullen. Een investering die zich terugbetaalt", aldus Job Cohen, voorzitter van Cedris.

Bouwplan

Cedris heeft in het 'bouwplan naar een inclusieve arbeidsmarkt' benoemd welke keuzes en concrete maatregelen nodig zijn om de inclusieve arbeidsmarkt dichterbij te brengen. Hierbij gaat het onder meer om het investeren in sociale ontwikkelbedrijven, betere begeleiding van werkgevers en werknemers, gericht scholingsaanbod en een landsdekkende beschikbaarheid van essentiële instrumenten.

Extra investeren

Cedris doet een dringend appèl op de politiek en het nieuw te vormen kabinet om de komende jaren extra te investeren in de inclusieve arbeidsmarkt. Het is belangrijk dat de toeleiding naar werk en de begeleiding die nodig is om mensen aan het werk te helpen en te houden voor iedereen beschikbaar is.

Door: Nationale Zorggids