Normal_pexels-elevate-3009799__1_

Het faciliteren van werkgevers om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen, krijgt de laatste jaren veel aandacht. Welke rol kunnen professionals van divers partners binnen het sociaal domein spelen om de interactie tussen werkgever en werkzoekenden met een arbeidsbeperking te verbeteren? Binnenkort gaan vijf projecten van start met de verbetering van de werkgeversdienstverlening rondom arbeidsintegratie voor mensen met een arbeidsbeperking. Dit meldt ZonMw.

De projecten richten zich op de uitvoeringspraktijk waarbinnen professionals mensen met een arbeidsbeperking begeleiden naar werk. Hiermee streven we naar een evidence based practice; professionals handelen op basis van én eigen ervaringskennis, én wetenschappelijke kennis én wensen en behoeften van cliënten.

Projecten

Onderstaande projecten zijn gehonoreerd binnen de ronde ‘Bevorderen van werken met een arbeidsbeperking’ van het programma Vakkundig aan het werk. De kennis die voortkomt uit de projecten wordt door middel van opleiding, intervisie en kwaliteitsborging beschikbaar gemaakt zodat deze breed kan worden toegepast binnen de gemeentelijke uitvoeringspraktijk.  De vijf projecten zullen na de zomer van start gaan.
 
 • Aan het werk met mensen met een arbeidsbeperking. Ontwikkeling en implementatie van evidence-based dienstverlening op maat voor werkgevers.
  In dit project worden in samenwerking met professionals, werkgevers, mensen met een arbeidsbeperking en onderzoekers hulpmiddelen voor professionals ontwikkeld.
  Door: Rik van Berkel (Universiteit Utrecht)
   
 • Een lerende evaluatie met werkgevers en werkgeverdienstverleners gericht op een duurzame werkrelatie voor mensen met een arbeidsbeperking
  Welke randvoorwaarden zijn nodig voor werkgevers om mensen met een arbeidsbeperking duurzaam in dienst te kunnen nemen? Dat wordt in dit project in kaart gebracht.
  Door: Suzan Robroek (Erasmus MC)
   
 • WERKgeversdienstverlening IN UITVOERING - Actieonderzoek met professionals om hun vakmanschap en effectiviteit te vergroten
  Met actieonderzoek werkt dit project samen met de praktijk en een landelijk lerend netwerk aan effectieve werkgeversdienstverlening.
  Door: Maaike Huysmans (Amsterdam UMC)
   
 • Methodische aanpak werkgeversdienstverlening. Een aanpak voor het bevorderen van de motivatie, mogelijkheden en vaardigheden van bedrijven om inclusief te ondernemen.
  Het doel van dit project is om via actieonderzoek in te zetten op de ondersteuning van werkgevers om tot een betere samenwerking en ervaren tevredenheid onder werkgevers en cliënten te komen.
  Door: Astrid Hazelzet (TNO)
   
 • Meer mensen met een beperking aan het werk bij reguliere werkgevers met Cognitive Support Technologie. Samen leren en innoveren in pilots en leernetwerken.
  Samen met cliënten, SW-bedrijven (Sociale Werkvoorzieningen) en WerkgeverServicepunt (WSP)-professionals wordt inzichtelijk gemaakt hoe en onder welke voorwaarde Cognitieve Support Technologie (CST) kan worden ingezet om mensen met een arbeidsbeperking te ondersteunen tijdens arbeidsintegratie.
  Door: Michiel de Looze (TNO)

Door: Nationale Zorggids