Normal_medicijnen_depressief_ouderen_bejaarden_

Het College voor zorgverzekeringen (CVZ) wil gemeenten voor een deel verantwoordelijk maken voor de zorg aan psychiatrische patiënten die langdurig in een instelling verblijven. Dat blijkt uit een conceptadvies van het CVZ waarover vrijdag 4 oktober werd vergaderd. Dat meldt Skipr.

Het kabinet is van plan om de intramurale ggz over te hevelen naar de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en heeft het CVZ om een uitvoeringstoets gevraagd. Het CVZ steunt het plan van het kabinet, terwijl de koepelorganisatie LPGGZ (Landelijk Platform GGZ) principieel tegen is. In het conceptadvies stelt CVZ voor om de langdurige intramurale ggz uit de AWBZ over te hevelen naar de Wmo en een deel onder de Zvw te laten vallen.

Het bieden van begeleid wonen of een beschermende woonomgeving en ondersteuning aan mensen met een psychiatrische aandoening, waarbij niet de behandeling, maar de op participatie gerichte ondersteuning centraal staat, gaat in de voorgestelde maatregel over naar de Wmo. Hiermee krijgen gemeenten de verantwoordelijkheid voor de maatschappelijke participatie van al hun inwoners. Het deel van de langdurige intramurale ggz dat is gericht op behandeling van het ziektebeeld moet volgens het advies worden overgeheveld naar de Zvw.

Het LPGGz heeft 'principiële bezwaren' tegen de overheveling naar de Wmo. De belangenorganisatie vreest dat het recht op zorg in de Wmo niet gewaarborgd is en dat door de beleidsvrijheid van gemeenten te veel verschillen zullen ontstaan in de toegankelijkheid en kwaliteit van essentiële zorg voor een groep zeer kwetsbare mensen. Ook maakt het LPGGz zich zorgen over het gebrek aan kennis en affiniteit bij gemeenten ten aanzien van de zwaarste cliëntgroepen.

Naast het LPGGz pleit ook Per Saldo, de belangenvereniging van mensen met een persoonsgebonden budget, ervoor om de zorg voor GGZ-cliënten met zware problematiek bij de AWBZ te laten.

© Nationale Zorggids