Normal_gender_transgender_logo_travestiet_vrouw_man

Transgenders van 16 jaar of ouder kunnen makkelijker de vermelding van het geslacht op hun geboorteakte laten wijzigen, buiten de rechter om. Het is voldoende als een deskundige vaststelt dat de overtuiging van een persoon om tot het andere geslacht te behoren blijvend van aard is. De wet van staatssecretaris Teeven (Veiligheid en Justitie) die dit mogelijk maakt, treedt op 1 juli 2014 in werking.

Met die verklaring kan de ambtenaar van de burgerlijke stand de vermelding van het geslacht in de akte van de geboorte aanpassen. De deskundigenverklaring vermeldt dat de transgender duidelijk heeft gemaakt ervan overtuigd te zijn tot het andere geslacht te behoren, zich daarover heeft laten voorlichten en ook daarna nog de geslachtsaanduiding in de geboorteakte gewijzigd wil hebben.

De wijziging van het geslacht in de geboorteakte komt tot stand doordat de transgender aangifte doet bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar destijds de aangifte van geboorte is gedaan. Bij de aangifte moet dan een verklaring (niet ouder dan zes maanden) van een deskundige worden overgelegd.

Op basis van een protocol dat is opgesteld is samenwerking met de betrokken organisatie Transgender Netwerk Nederland (TNN), zijn in eerste instantie als deskundige aangewezen de artsen en psychologen van het Kennis- en Zorgcentrum voor Genderdysforie van het VUmc te Amsterdam, en van de genderteams van het UMCG te Groningen en van het Curium en LUMC te Leiden. Daarnaast kunnen ook andere artsen en psychologen worden aangewezen die de deskundigheid hebben om de verklaring transgenders af te geven. Het CIBG zal deze deskundigen transgenders op verzoek aanwijzen indien zij aan de gestelde voorwaarden hiervoor voldoen.

Transgenders hoeven niet langer eerst een operatie te ondergaan om hun lichaam aan te passen aan het geslacht dat zij wensen. Ook vervalt de zogenoemde sterilisatie-eis. Deze eis houdt in, dat transgenders onvruchtbaar moeten zijn, voordat het geslacht op de geboorteakte kan worden gewijzigd.

Het schrappen van deze vereisten betekent een ruimere erkenning van hun genderidentiteit. Zij kunnen sneller deelnemen aan het maatschappelijk leven in het door hen gewenste geslacht. Verandering van het geslacht in de geboorteakte werkt door in allerlei overheidsadministraties, zoals het GBA. Dat heeft gevolgen voor het paspoort, andere reisdocumenten en school- en universiteitsdiploma’s.

© Nationale Zorggids