Normal_edith_schippers_4

Minister Schippers van Volksgezondheid heeft een plan van aanpak voor verwarde mensen naar de Tweede Kamer gestuurd. Daarin staat onder andere dat elke gemeente in staat wordt gesteld om voor het eind van het jaar te beschikken over een voorziening die een sluitende aanpak regelt voor de problematiek van verwarde personen. Justitie, politie, geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en andere betrokken instanties gaan daarin nauw met elkaar samenwerken. Dat meldt Rijksoverheid.

Verder staat in het plan van de minister dat voor verwarde persoon een persoonlijk plan wordt opgesteld en als ze geen zorgverzekering hebben dan wordt dat door gemeenten en zorgverzekeraars geregeld. In verband met het debat in de Tweede Kamer deze week over het rapport van de Commissie-Hoekstra heeft Schippers besloten de hoofdlijnen van het plan van aanpak alvast met de Tweede Kamer te delen. 

Schippers had de Tweede Kamer in mei van dit jaar toegezegd nog voor de zomer met dit plan van aanpak te komen. In de afgelopen weken heeft zij hierover intensief contact gehad met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), patiënten, instellingen en professionals in de GGZ, Zorgverzekeraars Nederland, de Federatie Opvang, de Nationale Politie en met verschillende collega-bewindslieden (VenJ, BZK en SZW).

Het betreft een hardnekkig probleem met vele verschillende oorzaken dat al jaren speelt. Betrouwbare cijfers over de omvang van de groep verwarde personen zijn nog niet beschikbaar. De groep is ook zeer divers. Het gaat om mensen die verward gedrag vertonen, vaak kwetsbaar zijn en die te kampen hebben met verschillende aandoeningen of beperkingen (psychisch, licht verstandelijk beperkt, dementie of verslaving) of verschillende levensproblemen (schulden, dakloosheid, verlies van dierbaren, gebrek aan participatie, onverzekerdheid of illegaliteit).

Het plan van Schippers gaat erin voorzien dat op lokaal niveau, onder regie van gemeenten, een sluitende aanpak voor de problematiek komt. De afgelopen jaren is het GGZ-beleid ook meer gericht op preventie en vroegsignalering. Door de opzet van de sociale wijkteams, door de praktijkondersteuner GGZ bij de huisarts die drempelloos toegankelijk is voor iedereen, door verlegging van het accent van opname naar het vanaf een vroeg stadium begeleiden van mensen in de thuissituatie door de zogenaamde FACT teams en de inzet van de generalistische basis GGZ, wordt beoogd de kwaliteit van zorg te verbeteren en escalatie te voorkomen.

Belangrijk uitgangspunt is verder dat wanneer er geen sprake is van strafbare feiten deze mensen niet in een justitieel traject terecht komen. Dit om traumatisering, stigmatisering en daardoor meer problemen te voorkomen. Bij de uitvoering van het plan van aanpak zal dan ook worden samengewerkt met de stichting Samen Sterk zonder Stigma.

© Nationale Zorggids