Normal_edith_schippers_1

Minister Schippers van Volksgezondheid vindt het treffen van een interimmaatregel voor het verlenen van verplichte zorg voorafgaand aan de crisismaatregel Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) zowel onwenselijk als onnodig. Dit schrijft zij in een brief aan de Tweede Kamer. 

Volgens de bewindsvrouw is aanpassing van de wet noodzakelijk voor een interimregeling. “Het opstellen en indienen van een nieuw wetsvoorstel op dit terrein zal naar verwachting geen tijdwinst opleveren en kan dit zelfs tot verdere vertraging van de lopende wetstrajecten op het terrein van de verplichte zorg leiden. Dat moet gezien de urgentie hiervan, worden voorkomen”, schrijft Schippers.

Ze beweert dat ook zonder een interimregeling een deel van de knelpunten die de commissie Hoekstra signaleert, nu al worden aangepakt. De aanbevelingen over de gedwongen zorg gaan over een betere onderlinge communicatie, meer samenwerking, een actievere rol van de officier van justitie en een grotere betrokkenheid van familieleden. Daarnaast komt uit het rapport van de Commissie Hoekstra het belang van vroegsignalering aan de orde en een adequate doorgeleiding naar de zorg en ondersteuning die iemand nodig heeft. 

© Nationale Zorggids