Normal_huiselijk_geweld-kindermishandeling-kind-misbruik

Er moet meer aandacht komen voor kinderen van ouders met psychische problemen of verslaving (KOPP/KVO). Het ministerie van Volksgezondheid heeft opdracht gegeven voor het opstellen van richtlijnen die hierbij moeten helpen. In Nederland hebben 577.000 minderjarigen te maken met de verslaving of mentale problemen van hun ouders. Dit meldt Trimbos Instituut.

Gemeenten zouden vaker de regierol moeten pakken om de samenwerking op regionaal en lokaal niveau beter te stroomlijnen. De website www.koppkvo.nl is bedoeld voor gemeenten, zorgverzekeraars, zorgaanbieders en naasten. In 2016 zijn bijeenkomsten georganiseerd en zijn interviews gehouden met zorginkopers of beleidsmakers en zorgverzekeraars. Uit deze rondgang blijkt dat veel gemeenten de KOPP/KVO-doelgroep nog niet hebben opgenomen in lokaal beleid en de KOPP-Richtlijn voor de jeugdhulp nog weinig wordt toegepast. Bij veel professionals zoals huisartsen en wijkteams staat deze groep kinderen niet op het netvlies. En waar dit wel zo is, bestaat er vaak handelingsverlegenheid.

Via de website kunnen alle betrokken partijen actuele informatie vinden over feiten en cijfers, effectieve hulp, financiering en samenwerking die helpen bij het vormgeven van goede zorg en ondersteuning voor kinderen van ouders met psychische of verslavingsproblemen. Naast gemeenten, zorgverzekeraars en zorgprofessionals, kunnen ook ouders en naasten er relevante informatie vinden.

De kinderen van ouders met psychische problemen of verslaving lopen bijna drie keer zoveel kans zelf een psychische stoornis te ontwikkelen in hun leven dan kinderen van wie de ouders geen psychische stoornis of verslaving hebben. Bij het verhoogde risico spelen naast erfelijkheid ook beïnvloedbare factoren een rol zoals de manier waarop de kinderen met de problemen omgaan, sociaal netwerk en verminderde opvoedcompetenties van ouders. Dat zijn aangrijpingspunten voor effectieve preventie en zorg.

Door: Redactie Nationale Zorggids