Normal_eenzaam_depressie_ggz_verdriet

Uit een verkenning van APE, advies en onderzoeksbureau, blijkt dat gemeenten de komende jaren grote investeringen te wachten staan als gevolg van de ambulantisering van de geestelijke gezondheidszorg (ggz). Ruim 35.000 mensen met een psychische aandoening die nu beschermd wonen of op de wachtlijst staan, gaan zo zelfstandig mogelijk wonen in de wijk. De traditionele vormen van opvang en beschermd wonen worden afgebouwd. Hierdoor wordt er een groter beroep gedaan op reguliere woningen en Sociale Zaken van de gemeenten. Dit meldt Federatie Opvang.

Er zijn 10.000 extra (kleine) woningen nodig. Al deze toekomstige huurders hebben begeleiding nodig en moeten kunnen meedoen in de maatschappij. De kosten die gemoeid zijn met die operatie komen vooral bij gemeenten te liggen. Baten komen vooral terecht bij zorgverzekeraars die minder plekkenin de ggz  hoeven te financieren. De VNG-commissie ‘Toekomst Beschermd Wonen’ (commissie Dannenberg) adviseert om beschermd wonen en maatschappelijke opvang om te vormen naar zoveel mogelijk zelfstandig wonen met de noodzakelijke bescherming en ondersteuning.

Het economisch onderzoeksbureau APE voerde in opdracht van de brancheverenigingen Federatie Opvang, RIBW Alliantie en GGZ Nederland een verkenning uit naar de investeringsopgave die nodig is voor het realiseren van ‘een beschermd thuis’. Met deze verkenning willen de brancheverenigingen duidelijk maken welke typen kosten te verwachten zijn om mensen met een psychische aandoening zelfstandig in de wijk te laten wonen.

Uit de verkenning blijkt dat investeringen in passende huisvesting, langdurige begeleiding, hulp bij het vinden van werk en dagbesteding en de inzet van ervaringsdeskundigen aanvankelijk hogere kosten met zich meebrengen. Van de kosten voor deze doelgroep komt circa 90 procent voor rekening van gemeenten via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Participatiewet. Tien procent komt voor rekening van de zorgverzekeraars.

De branches roepen het kabinet op om samen met gemeenten en verzekeraars meerjarige afspraken  te maken over investeringen op het gebied van onder meer passende huisvesting, ambulante zorg en ondersteuning en inzet van ervaringsdeskundigen. Regionale cijfers over kosten en baten moeten verzameld gaan worden om een uitvoeringsplan te kunnen maken.

Door: Redactie Nationale Zorggids