Normal_geld_rekenmachine

Veel vrijgevestigde psychologen houden op met het behandelen van kinderen met psychologische problemen. De Kamer vraagt zich af of dat te maken heeft met de overgang van de jeugd-ggz naar gemeenten. Dat meldt de Tweede Kamer

Oktober 2017 meldde de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten (LVVP) dat veel van haar leden ophouden met het behandelen van kinderen. De hulpverleners vinden de onderhandelingen die zij met gemeenten moeten voeren over de financiering te ingewikkeld en de administratieve lasten die daarmee gepaard gaan te groot.

Peters (CDA) spreekt van "een enorme bureaucratie" en "ingewikkelde procedures". Kleine, vrijgevestigde ondernemers zijn verplicht meer tijd te besteden aan "administratief geleuter" dan aan het verlenen van zorg, vindt Agema (PVV).

Relativering

Klopt het dat vrijgevestigde psychologen en psychiaters moeilijk aan contracten met gemeenten komen? De minister relativeert het probleem dat Peters signaleert. Het gaat volgens hem in de jeugd-ggz vooral om goede zorg aan kinderen, niet om de vraag wie die hulp verleent. Er komt een onderzoek naar problemen op de arbeidsmarkt in de jeugdzorg, meldt de minister. Daarin betrekt hij ook de problemen die vrijgevestigden ervaren.

Standaardcontracten

De administratie van hulpverleners kan een stuk eenvoudiger als niet alle gemeenten een eigen contractvorm kiezen, maar in plaats daarvan gelijksoortige contracten gebruiken. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) ontwikkelt zulke standaardcontracten. Tielen (VVD) en Dijksma (PvdA) vragen hoe het daarmee staat.

Nog niet alle gemeenten gebruiken standaardcontracten. Om de administratievelastendruk voor hulpverleners te verminderen, wil De Jonge ze daar wettelijk toe verplichten. Daarvoor heeft hij al een wetsvoorstel ingediend.

Aanbestedingsregels

Schrap de aanbestedingsplicht in de jeugd-ggz. Daarmee willen Kooiman (SP) en Westerveld (GroenLinks) de administratieve lasten verminderen. De minister voelt er wel voor, maar wijst erop dat daarvoor Europese regels moeten worden gewijzigd. Hij werkt daaraan, maar kan nog geen nieuws melden.

Binnen de nu geldende aanbestedingsregels is volgens De Jonge al veel meer mogelijk dan velen in de jeugd-ggz denken. Gemeenten en hulpverleners kunnen bijvoorbeeld vaak langlopender contracten aangaan dan nu, zonder daarbij tegen Europese regels aan te lopen.

Samenwerking

De lasten die vrijgevestigden ervaren, kunnen zij voor een deel zelf oplossen als zij beter samenwerken, benadrukt Raemakers (D66). Samen kunnen zij beter onderhandelen en hun belangen behartigen. De Jonge is het daarmee eens. Hij meldt dat er binnen de VNG iemand speciaal is aangesteld om vrijgevestigde aanbieders te helpen samenwerken.

Tielen en Voordewind (ChristenUnie) pleiten voor een betere samenwerking tussen enerzijds generalistische huisartsenzorg en wijkverpleging, en anderzijds de specialistische jeugdzorg. Het is belangrijk om ook de vrijgevestigde hulpverleners daarbij te betrekken.

De Kamer stemt dinsdag 13 februari over de ingediende moties.