Normal_budget_geld_bezuinigingen

Staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid heeft ondanks kritiek een ongewijzigd wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd waarmee 10.000 patiënten met psychische klachten worden overgeheveld van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) naar de Wet langdurige zorg (Wlz). De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) vreest dat deze verschuiving zorgt voor grote financiële gevolgen en onduidelijkheid voor gemeenten. Dit meldt Binnenlands Bestuur.

Het voorstel komt op voor de belangen van patiënten. Zij kunnen via de Wlz makkelijker een beroep doen op langdurige en intensieve zorg dan via de Wmo. Gemeenten krijgen 495 miljoen euro minder omdat de Wlz niet vanuit de gemeente maar vanuit het Rijk betaald wordt. VNG stelt dat dit budget te hoog ligt en dat daarom de kans bestaat dat veel meer mensen worden aangedragen voor zorg vanuit de Wlz dan noodzakelijk is. Dat zorgt ervoor dat deze groep mensen met psychische klachten niet genoeg worden gestimuleerd bij herstel en deelname aan de maatschappij, waar bij Wmo wel aandacht voor is.

Verschillen tussen regio’s

Het is bovendien onduidelijk hoe de verdeling van de budgetvermindering zal plaatsvinden. Niet alle regio’s hebben een vergelijkbaar percentage patiënten in de Wlz en dus zou op regionaal niveau gekeken moeten worden naar de mogelijkheden. Ook is het zo dat in 2021 een nieuw verdeelmodel van kracht wordt voor maatschappelijke opvang en beschermd wonen. Het is onduidelijk welke gevolgen dit voor gemeenten zal hebben en hoe dit zich verhoudt met de budgetvermindering die in het wetsvoorstel van Blokhuis is opgesteld.

Kinderen en jongeren

De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) is teleurgesteld over het ongewijzigde wetsvoorstel. “Hiermee is het nog steeds niet mogelijk om integraal naar kinderen en jongeren te kijken”, aldus de vereniging. Deze doelgroep zou buiten de overheveling vallen, terwijl zij wel gebaat zouden zijn bij een overstap naar de Wlz. “Bij de wetsbehandeling in de Tweede Kamer gaan we hier aandacht voor vragen.”

Door: Nationale Zorggids