Normal_psycholoog_psychiater

Het percentage volwassenen met milde tot ernstige angst- en depressieve symptomen was tijdens de corona-uitbraak in maart 2020 even hoog als in november 2019, vier maanden vóór de uitbraak. Dat geldt ook voor het percentage mensen met weinig of geen emotionele sociale steun vanuit de eigen omgeving. Echter, specifieke groepen zoals werkzoekenden en studenten hadden, anders dan in 2019, vaker ernstige angst- en depressieve symptomen dan werkenden. Eenzelfde patroon deed zich voor bij mensen met hartproblemen. Dit meldt Tilburg University. 

De universiteit voerde samen met Fonds Slachtofferhulpn, Nivel en CentERdata een nieuw bevolkingsonderzoek uit. Zij sloten seizoensinvloeden uit door de patronen in de periode november 2018 – maart 2019 te vergelijken met de periode november 2019 – maart 2020. Mensen met angst- en depressieve symptomen en longproblemen in november 2019 kampen in maart 2020 vaker met angst- en depressieve symptomen en longproblemen dan anderen. Echter, dit patroon zagen de onderzoekers ook in de periode november 2018 – maart 2019.

Werkzoekenden en studenten zwaarder getroffen

Dat lag geheel anders voor werkzoekenden, studenten en degenen die voor het huishouden zorgen. Zij hadden in maart 2020 significant vaker angst- en depressieve symptomen dan werkenden (respectievelijk 33 procent, 30 procent en 20 procent, versus 14,5 procent), en dat was niet het geval in maart 2019.

Emotionele steun

Ten opzichte van maart 2019, ervaren mensen in maart 2020 evenveel of even weinig emotionele steun van anderen. Mensen die voor het huishouden zorgen ervoeren dat echter anders dan in maart 2019. Zij ervoeren vaker een gebrek aan emotionele steun. Ditzelfde geldt voor mensen met hartproblemen en diabetes: ook zij kampten in maart 2020, anders dan in maart 2019, iets vaker met een gebrek aan emotionele steun.

Door: Nationale Zorggids