Normal_tbs_gevangenis

Het tbs-systeem wordt verder verbeterd door de capaciteit en kwaliteit van de forensische zorg te verhogen, de regie op tbs-behandelingen te verbeteren en de manier waarop verlof verleend wordt aan te scherpen. Dat schrijft minister Dekker (Rechtsbescherming) in een brief aan de Tweede Kamer, naar aanleiding van twee rapporten van de Inspectie Justitie en Veiligheid, meldt Rijksoverheid. 

 

Aan het einde van de tbs-behandeling stromen tbs'ers door naar een instelling met een lager beveiligingsniveau of bijvoorbeeld beschermd wonen. De Inspectie signaleert een knelpunt bij de hoeveelheid en de kwaliteit van deze plekken voor tbs'ers aan het einde van hun behandeling. De tbs-instellingen raken behoorlijk vol doordat de doorstroom en de uitstroom hierdoor stokken. Op korte termijn komen er meer plekken in de forensische zorg, vooral deze plekken die nodig zijn om uit te kunnen stromen. Ook gaat er meer gestuurd worden op de kwaliteit van zorg. Dit gaat gebeuren bij de inkoop van de zorg door de Dienst Justitiële Inrichtingen. Zij gaan hier gerichtere afspraken over maken met de tbs-klinieken en andere forensische zorginstellingen.

Regie verbeteren

Om de regie op tbs-behandelingen te verbeteren, worden een aantal maatregelen genomen. Ten eerste constateert de inspectie dat generieke maatregelen soms het nodige maatwerk in de tbs in de weg zitten, waardoor de druk op tbs-klinieken oploopt. Een voorbeeld hiervan is het vanzelfsprekend intrekken van verlof voor de duur van een jaar als een tbs'er zich niet aan de regels houdt, bijvoorbeeld door niet terug te komen van verlof. Deze algemene regel legde in sommige gevallen disproportioneel veel druk op de behandeling. Daarom wordt deze afgeschaft, waardoor er meer ruimte komt voor maatwerk.

Bij nieuwe verlofaanvragen worden altijd eerdere misstappen meewogen. Als verlof niet verantwoord is, wordt het niet toegekend. Ten tweede blijft de inzet op het verbeteren van de personele bezetting in tbs-klinieken onverminderd doorgaan. De inspectie signaleert dat tbs-klinieken geconfronteerd worden met onder andere een gebrek aan vast personeel, waardoor er sprake is van een hoge werkdruk. De Taskforce Veiligheid en Kwaliteit is afgelopen augustus de arbeidsmarktcampagne “Werken in de forensische zorg” gestart. Via de website www.werkeninforensischezorg.nl, verschillende radiocommercials en een magazine over werken in de forensische zorg wordt het werk in deze belangrijke sector onder de aandacht gebracht.

Verlof aanscherpen

De inspectie merkt op dat het verlenen van verlof op een zorgvuldige manier gebeurt. Toch zijn er mogelijkheden om de toetsing van de basis waarop verlof wordt verleend te verbeteren. Het Adviescollege Verloftoetsing Tbs (AVT) organiseert binnenkort een conferentie met de klinieken over hoe bestaande processen en procedures kunnen worden verbeterd. Daarnaast is het bij incidenten zo, dat wat er geleerd wordt uit evaluaties, niet altijd volledig met de Inspectie gedeeld kan worden door het medisch beroepsgeheim. Hiervoor komt een reparatiewet die op dit moment bij de Raad van State ligt voor advies.

Door: Nationale Zorggids