Normal_doctor-1228627_640

Verbetering van de zorg voor cliënten in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) door een goede rol- en taakverdeling van de verschillende zorgverleners. Met dat doel is het ‘Landelijk Kwaliteitsstatuut GGZ’ gemaakt. In het statuut is duidelijk omschreven welke zorgverleners in eenvoudige situaties en welke in meer complexe situaties bepalen wat de beste behandeling is en wie de behandeling coördineert. Het Landelijk Kwaliteitsstatuut GGZ is onder regie van het Zorginstituut opgesteld door de Kwaliteitsraad, omdat partijen in de ggz het niet eens konden worden over het onderdeel regiebehandelaarschap. Dit meldt Zorginstituut Nederland. 

Cliënten in de geestelijke gezondheidszorg hebben verschillende soorten problemen, waarvoor verschillende vormen van behandeling en begeleiding mogelijk zijn. Op basis van de complexiteit van geestelijke problemen staan in het ‘Landelijk Kwaliteitsstatuut GGZ’ vier categorieën van situaties die in het zorgproces van de ggz kunnen voorkomen: A, B, C en D. Categorie A is de minst complexe situatie, categorie D is een crisissituatie.

Duidelijkheid over afstemming en rollen zorgverleners

Bij de zorg aan een ggz-cliënt zijn vaak verschillende zorgverleners betrokken, bijvoorbeeld verpleegkundigen, psychologen, verslavingsartsen en psychiaters. Deze zorgverleners kunnen een eigen praktijk hebben of bij een ggz-instelling werken. Goede onderlinge afstemming is belangrijk. Ook moet voor iedereen duidelijk zijn welke zorgverlener welke rol in het zorgproces heeft. Het kwaliteitsstatuut verbetert deze afstemming en duidelijkheid door twee aparte rollen te omschrijven: de zorgverlener die vaststelt wat het probleem van de cliënt is en wat de behandeling moet zijn (‘indicerend regiebehandelaar’) en de zorgverlener die de zorg aan de cliënt geeft en organiseert (‘coördinerend regiebehandelaar’).

Per situatie is aangegeven welke vaardigheden de indicerend en coördinerend regiebehandelaar moeten hebben. Verpleegkundig specialisten en verslavingsartsen kunnen bijvoorbeeld indicerend regiebehandelaar zijn in categorie B en coördinerend regiebehandelaar in categorie C. Door deze indeling kunnen meer zorgverleners dan nu de rol van indicerend of coördinerend regiebehandelaar vervullen.

Ggz-sector nu aan zet

Het ‘Landelijk Kwaliteitsstatuut GGZ’ bevat belangrijke keuzes die de sector verder helpen bij het leveren van goede zorg. Nu het Zorginstituut dit statuut in het Register op Zorginzicht heeft opgenomen, is het de landelijke norm voor de ggz. Om de zorg voor cliënten echt te verbeteren, moeten zorgaanbieders in de ggz het kwaliteitsstatuut vóór 1 januari 2022 invoeren. Om de implementatie te ondersteunen, geeft het kwaliteitsstatuut de betrokken partijen (cliënten, zorgverleners, en zorgverzekeraars) een aantal concrete opdrachten en aanbevelingen mee.

Door: Nationale Zorggids