Normal_psychiater_ggz_psycholoog

Op 17 maart zijn de Tweede Kamerverkiezingen. Het afgelopen jaar heeft vooral in het teken gestaan van de coronacrisis, waardoor andere – ook heel belangrijke punten van deelnemende partijen – zijn ondergesneeuwd. De verkiezingsprogramma’s gaan namelijk ook over de geestelijke gezondheidszorg. In dit artikel vind je de standpunten van de grootste politieke partijen rondom dit thema.

CDA

 • Omdat de geestelijke gezondheidszorg onder druk staat, is er meer samenwerking nodig tussen ggz-aanbieders en maatschappelijke partners
 • Er is meer aandacht nodig voor de financiering van patiënten die complexe zorg nodig hebben
 • Er moeten meer opleidingsplaatsen komen om de druk op de ggz te verlichten
 • Er moet sterker worden ingezet op het voorkomen van zelfmoord

ChristenUnie

 • Wettelijk wordt geregeld dat iedere 5 tot 10 jaar een regiovisie wordt vastgesteld door alle partijen die betrokken zijn bij de geestelijke gezondheidszorg
 • Er wordt geïnvesteerd in de geestelijke gezondheidszorg in de wijk en in de verbetering van de samenwerking tussen de ggz, huisartsen, maatschappelijke opvang, woningcorporaties, schuldhulpverlening en andere zorg- en hulpverleners en herstelgroepen
 • Bij levenslange problematiek, zoals autisme, kunnen mensen via de zorg aanspraak maken op levensloopbegeleiding op het gebied van onderwijs, werk en relaties
 • Er komen meer praktijkondersteuners ggz bij huisartsenpraktijken, zodat op een laagdrempelige manier wordt bekeken wat de goede aanpak is van klachten
 • Voor diagnosegroepen voor wie de wachttijd structureel te hoog ligt, krijgt de overheid een sterkere rol om zorgvraag en zorgaanbod beter in balans te brengen
 • De ggz moet gaan experimenteren met populatiebekostiging, waarbij er uitkomstdoelen worden gesteld en professionals zelfstandig bepalen hoe ze de bereiken. Het financiele risico wordt gedeeld tussen de inkoper en de aanbieder
 • Mensen die door psychische en psychiatrische problematiek langdurig vastlopen, blijken aan meerdere diagnosegroepen te voldoen. Daarom moet ‘out-of-the-DSM-box’ denken, behandelen en bekostigen onderdeel worden van het experiment populatiebekostiging
 • Het nummer 113 wordt gratis en anoniem beschikbaar
 • In de Wet publieke gezondheid komt een plicht voor gemeenten om actief werk te maken van zelfmoordpreventie

D66

 • De jeugd-ggz wordt bekostigd via de Zorgverzekeringswet
 • Centrale of regionale regie van wachtlijsten door verzekeraars, zodat ggz-aanbieder samen kijken waar de beste behandeling moet plaatsvinden en of mensen niet dubbel of verkeerd op de wachtlijst staan
 • Het werk in loondienst in de psychiatrie moet aantrekkelijker worden
 • De bekostiging van de ggz moet zo aangepast worden, dat het aansluit bij de complexe problemen die nu eenmaal voorkomen in de ggz
 • Om de capaciteit van de bedden in de ggz zo optimaal mogelijk te gebruiken, moet er een beddenbeschikbaarheidssysteem worden ontwikkeld
 • Er komt een landelijk preventieakkoord Mentale Gezondheid
 • Ggz-instellingen en zorgverzekeraars worden gestimuleerd om meer te innoveren op het gebied van nazorg
 • Aandacht voor psychische aandoeningen op de werkvloer is onverminderd nodig
 • Maatschappelijke acceptatie kan gebaat zijn bij publieke aandacht, via publiekscampagnes

DENK

 • Er komen meer bedden in de ggz
 • Door kwetsbare personen beter te spreiden over verschillende wijken en gemeenten, komt de druk niet te liggen bij de meest kwetsbare wijken
 • De politie wordt gecompenseerd inzake verwarde personen
 • Er komt een nieuw plan van aanpak voor maatschappelijke opvang, waardoor dak- en thuislozen niet meer op straat slapen en een gezonde mix krijgen van wonen, zorg en dagbesteding

Forum voor Democratie

 • Landelijke financiering van de ggz

GroenLinks

 • Complexe ggz-behandelingen en acute zorg voor mensen in crisissituaties worden op regionaal niveau georganiseerd en betaald vanuit regionale budgetten
 • Er komt een einde aan de wachtlijsten in de ggz
 • De administratiedruk wordt verlaagd
 • Er komen minder financiële problemen voor zorgaanbieders door de bekostiging via diagnose-behandelcombinaties te vervangen door een vergoeding op basis van de daadwerkelijke kosten
 • Voor de meest complexe behandelingen komen landelijke centra
 • Publiekscampagnes moeten het maatschappelijk stigma rondom psychische aandoeningen tegengaan
 • Een vast percentage van de regionale zorgbudgetten gaat naar preventie
 • Iedereen die geestelijk ondraaglijk en uitzichtloos lijdt, kan een beroep doen op het recht op zelfbeschikking bij het levenseinde

PvdA

 • Specialiste ggz wordt landelijke georganiseerd als dit regionaal niet lukt
 • Uithuisgeplaatste kinderen krijgen standaard een traumabehandeling
 • Politie en hulpdiensten krijgen trainingen om mensen met verward gedrag beter te herkennen en met dit gedrag om te gaan
 • Voor mantelzorgers in de ggz is meer aandacht nodig voor respijtzorg
 • De capaciteit in de ggz wordt vergroot, zodat de wachttijden korter zijn

Partij voor de Dieren

 • Door te investeren in genoeg (vergoede) omscholings- en opleidingsmogelijkheden, vermindering van administratieve lasten en vermindering van kosten door professionals te stimuleren om in loondienst te gaan, kunnen de wachttijden in de ggz worden teruggedrongen
 • Overbruggingszorg moet beschikbaar zijn om het oplossen van de wachttijden de tijd te geven
 • Een integrale aanpak voor suïcidepreventie is nodig om het aantal zelfdodingen terug te dringen
 • Er komt een breed plan van aanpak voor psychische gezondheid waarbij naast zorgprofessionals ook het onderwijs, werkgevers- en werknemersorganisaties betrokken worden

PVV

 • De wachtlijsten in de ggz worden opgelost

SGP

 • Meer samenwerking tussen instellingen en meer afstemming met maatschappelijke ondersteuning vanuit het sociaal domein om de wachtlijsten in de ggz op te lossen
 • Er moeten op regionaal niveau afspraken gemaakt worden over de beschikbaarheid en bereikbaarheid van acute ggz
 • Op regionaal niveau moet er een doorzettingsmacht komen voor complexe zorgvragen. Voor zorgvragen die regio-overstijgend zijn, moet landelijke coördinatie komen
 • Per 2022 wordt er een nieuwe bekostigingsmodel ingevoerd voor de ggz

VVD

 • Kortere wachtlijsten binnen de ggz door een betere organisatie van deze zorg en door meer medewerkers op te leiden
 • Door de bekostiging te koppelen aan de initiële diagnose, vermindert het tussentijds aanpassen van tarieven
 • Ggz-patiënten die digitaal geholpen willen en kunnen worden, moeten die mogelijkheid ook aangeboden krijgen
 • Digitale zorg alleen mag nooit de norm worden in de ggz
 • Laagdrempelige hulp voor mensen met psychische klachten, door Wmo-loketten of buurthuizen te creëren waar ervaringsdeskundigen, vrijwilligers en ggz-consultants aanwezig zijn
 • Invoering van een time-outregeling in de ggz maakt het mogelijk om mensen voorlopig op te nemen
 • Versterking van de samenwerking tussen politie en de ggz om overlast van personen met verward gedrag aan te pakken
 • Nieuwe bekostiging in de ggz die per 2022 ingaat, waarmee ggz-aanbieders goede, bewezen praktijken op grotere schaal toepassen
 • Regionale afstemming tussen ggz-aanbieders en gerichte contractering door zorgverzekeraars en gemeenten

Alleen 50PLUS heeft geen standpunten bekendgemaakt op het gebied van ggz. 

Ben je er nog niet over uit op welke partij je wilt stemmen in de Tweede Kamerverkiezingen? Dan kun je via deze link ook het ZorgKieskompas invullen.

Door: Nationale Zorggids