Normal_depressie__angst__depressief__ggz

De komende jaren wil het ministerie van Volksgezondheid – samen met landelijke, regionale en lokale partijen – werk blijven maken van hulp en zorg voor mensen met verward of onbegrepen gedrag. Het bieden van zorg aan deze mensen vereist een brede regionale aanpak waarbij ook partijen buiten de (geestelijke) gezondheidszorg worden betrokken. Het afgelopen jaar is hier met succes op ingezet. Deze aanpak wordt daarom voortgezet. Het ministerie van Volksgezondheid trekt voor de komende vier jaar 50 miljoen euro uit voor een (vervolg) actieprogramma voor mensen met verward of onbegrepen gedrag. Dit meldt Rijksoverheid. 

 

Bij een klein deel van de mensen die verward gedrag vertonen is sprake van ernstig, gevaarlijk of ontwrichtend gedrag. Zij vormen een risico voor zichzelf en hun omgeving. Maar een veel breder deel van deze groep vormt geen gevaar en veroorzaakt ook geen overlast. Zij hebben vooral behoefte aan zorg en ondersteuning. Afgelopen vier jaar is er 80 miljoen euro geïnvesteerd in een actieprogramma gericht op een regionale aanpak. In totaal zijn hiermee meer dan 500 (lokale) initiatieven en projecten mogelijk gemaakt.

Dashboard beveiligde bedden

Om de groep mensen die een gevaar vormt voor zichzelf of een ander beter te helpen, is het ‘dashboard beveiligde bedden’ gestart in samenwerking met het ministerie van Justitie en Veiligheid. Met dit dashboard hebben ggz-instellingen snel en actueel inzicht in de vrije plekken die beschikbaar zijn voor iemand die acuut op een beveiligde afdeling moet worden opgenomen. Dit komt de snelheid van passende hulp ten goede. Ook is er een landelijk coördinatiepunt beveiligde bedden ingericht, waar zorgverleners terecht kunnen bij schrijnende casuïstiek. Dankzij het coördinatiepunt kan met hen op zoek gegaan worden naar een oplossing. Tevens kan de coördinator dienen als vraagbaak voor regio’s, bijvoorbeeld wanneer zij vragen hebben over uitvoering van wet- en regelgeving of tegen praktische problemen aanlopen.

Passend vervoer

Indien iemand hulp nodig heeft, is het van belang dat er snel en passend gehandeld kan worden. Hiervoor kan het noodzakelijk zijn om iemand te vervoeren naar een beoordelings- of behandelingslocatie. Afgelopen jaren zijn er pilots gedaan met vernieuwende vormen van vervoer. Lessen hieruit zijn betrokken bij de uitwerking van het kwaliteitskader ‘Ambulancezorg rondom psychiatrische beoordeling’. Dat is begin dit jaar gepubliceerd.

De verantwoordelijkheden voor het vervoer zijn verankerd in de Wet ambulancezorgvoorzieningen die per 1 januari 2021 in werking is getreden. Hiermee zijn de Regionale Ambulancevoorzieningen verantwoordelijk voor het vervoer van mensen met verward gedrag. Zo wordt de kwaliteit van het vervoer beter geborgd en versterkt. Daarnaast is dit voorjaar een subsidie opengesteld om Regionale Ambulancevoorzieningen te ondersteunen bij de implementatie.

Vervolg actieprogramma

In oktober 2021 start het vervolg van het ZonMw-actieprogramma met een looptijd van vier jaar, waarbij de focus ligt op een brede en domeinoverstijgende aanpak van deze problematiek. Hierbij zullen succesvolle initiatieven uit de huidige aanpak verder worden verspreid en de netwerken die zijn ontstaan worden uitgebreid en versterkt. Hiervoor wordt 50 miljoen euro uitgetrokken. Daarnaast wordt het huidige programma geëvalueerd. De resultaten hiervan zullen in september klaar zijn, waarna deze lessen worden meegenomen in het vervolgprogramma.

Door: Nationale Zorggids