Normal_kinderpsychiater__jeugdpsychiater

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) breidt het in oktober 2021 ingestelde verscherpte toezicht bij ggz-aanbieder Compass uit. Compass biedt opvang en hulp aan mensen met psychiatrische en psychosociale problemen. De dossiervoering en het daarin beschreven professioneel handelen is onvoldoende zorgvuldig. Dit kan leiden tot kwalitatief onvoldoende en onveilige behandeling aan deze kwetsbare doelgroep. Zonder uitbreiding van het verscherpte toezicht heeft de inspectie onvoldoende vertrouwen dat de bestuurder de noodzakelijke verbeteringen doorvoert. Dit meldt IGJ. 

Sinds het opgelegde toezicht mag de bestuurder geen besluiten nemen die de normale bedrijfsvoering overstijgen zolang het interne toezicht bij Compass niet zeker is gesteld. Ook moet de bestuurder de inspectie maandelijks rapporteren over de liquiditeitsprognose.

De dossiers zijn niet transparant en overdraagbaar omdat overwegingen en uitleg over waarom wordt afgezien van standaarden en richtlijnen niet zijn vastgelegd. Besluiten worden onvoldoende opgeschreven, net als het medicatiebeleid. Ook constateert de inspectie dat bij een cliënt een declaratieformulier voor verslavingszorg is ingevuld opdat de zorgverzekeraar het te vergoeden bedrag voor de verleende zorg aan de zorgaanbieder overmaakt in plaats van aan de patiënt. 

Uitbreiding verscherpt toezicht

De inspectie legt Compass een aantal maatregelen op. De zorgaanbieder moet er onder meer voor zorgen dat regiebehandelaren werken volgens de voor hen geldende regels. Elk dossier moet transparant en overdraagbaar zijn. Ook moet  inzichtelijk worden gemaakt bij welke cliënten de diagnose verslavingsprobleem ten onrechte is gebruikt en dit moet worden hersteld.

De inspectie volgt de voortgang van de te nemen verbetermaatregelen intensief. Als Compass niet voor 4 januari 2022 de nodige maatregelen heeft genomen kan de inspectie vervolgmaatregelen nemen.

Door: Nationale Zorggids