NZG Financiering

Psychische problematiek brengt veel kosten met zich mee. Niet alleen voor de persoon die de problemen ervaart, maar ook voor de samenleving als geheel. De geestelijke gezondheidszorg is een grote kostenpost in de Nederlandse zorg; per jaar wordt er zo'n 6 miljard euro aan geestelijke gezondheidszorg uitgegeven van in totaal bijna 95 miljard euro (cijfers over 2014, CBS). Mensen met een indicatie binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of de Wet langdurige zorg (Wlz) kunnen onder voorwaarden aanspraak maken op een persoonsgebonden budget (pgb).

Zorgverzekering
De zorgverzekering vergoedt ambulante psychische behandelingen, dat zijn behandelingen op afspraak waarvoor geen opname nodig is. Ambulante behandeling kan zowel in de basis-ggz als gespecialiseerde GGZ plaatsvinden. Psychische behandeling door de huisarts of POH-GGZ zit in het basispakket van de zorgverzekering. Bij doorverwijzing naar bijvoorbeeld een psycholoog of psychotherapeut worden behandelingen door de meeste zorgverzekeraars grotendeels vergoed. Wel vallen deze behandelingen altijd onder het verplicht eigen risico. Voor behandeling door de huisarts of praktijkondersteuner hoeft geen eigen risico worden betaald. Vanaf 2015 betaalt de zorgverzekering ook de eerste drie jaar van opname en behandeling in een ggz-instelling. Als na drie jaar verblijf en behandeling nodig blijven, valt de zorg onder de Wet langdurige zorg en is een indicatie nodig.

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
Wie ondersteuning nodig heeft om zelfstandig te kunnen blijven wonen heeft recht op zorg uit de Wmo. Daarbij gaat het om begeleiding in het dagelijks leven, persoonlijke verzorging of dagbesteding. Ook kortdurend verblijf van maximaal drie dagen per week in een zorginstelling wordt geregeld vanuit de Wmo. De gemeente heeft de verantwoordelijkheid voor het organiseren van deze zorg. Wie ondersteuning krijgt uit de Wmo moet daarvoor een eigen bijdrage betalen. De gemeente stelt de eigen bijdrage vast voor algemene voorzieningen. Het beschermd wonen valt ook onder de Wmo. Hiervoor zijn de centrumgemeenten maatschappelijke opvang verantwoordelijk. Sinds 2001 telt Nederland 43 centrumgemeenten. Zie de Zorgatlas voor een overzicht. Beschermd wonen is bedoeld voor mensen met een psychiatrische diagnose die een beschutte leefomgeving nodig hebben. Voor mensen met een geldige AWBZ-indicatie voor beschermd wonen geldt het overgangsrecht. Voor beschermd wonen kan het overgangsrecht tot 1 januari 2020 duren.

Wet langdurige zorg (Wlz)
De zorgverzekeraar vergoedt de eerste drie jaar van opname met een behandeling in een ggz-instelling. Daarna kan een cliënt een indicatie aanvragen voor de Wlz. De zorg uit de Wlz wordt bekostigd met de premies die iedereen in Nederland betaalt. Deze premie is inkomensafhankelijk en wordt ingehouden op het loon of de uitkering of wordt rechtstreeks aan de Belastingdienst betaald. Daarnaast betalen mensen die zorg uit de Wlz ontvangen vaak een eigen bijdrage. Deze bijdrage wordt door het Centraal Administratie Kantoor (CAK) geïnd. De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van inkomen, vermogen, leeftijd en gezinssamenstelling.

© Nationale Zorggids