Logo_wsg-trans

De Inspectie Jeugdzorg heeft het verscherpt toezicht bij de William Schrikker Groep (WSG) opgeheven. De WSG stond sinds 1 februari 2013 onder verscherpt toezicht omdat de kwaliteit van het risicomanagement onvoldoende was. 

De WSG is een landelijk werkende instelling voor jeugdbescherming, jeugdreclassering en pleegzorg. De instantie richt zich specifiek op kinderen met een beperking of chronische ziekte en op kinderen van ouders met een beperking.

De Inspectie Jeugdzorg deed onderzoek bij de WSG na meldingen van kindermishandeling waaronder seksueel grensoverschrijdend gedrag. De inspectie maakte zich ernstige zorgen over de preventie en het goed en tijdig signaleren van seksueel misbruik en het ondernemen van actie. Daarop plaatste de inspectie de WSG onder verscherpt toezicht.

In november voerde de inspectie toetsen uit om te onderzoeken of de verbeteringen die de WSG had aangekondigd ook daadwerkelijk leidden tot kwalitatief beter risicomanagement. Daartoe werd een steekproef genomen onder 150 medewerkers, verdeeld over de drie werkterreinen en over verschillende regio's, bij wie nader onderzoek werd verricht.

Uit het onderzoek blijkt dat het bestuur en de medewerkers van de WSG een grote inspanning hebben geleverd om de kwaliteit van de zorg op peil te brengen. Daarom heeft de inspectie besloten het verscherpt toezicht op te heffen.

© Nationale Zorggids