Logo_inspectie_jeugdzorg

Na een hertoetsing door de Inspectie Jeugdzorg en de Inspectie voor de Gezondheidszorg is de zorg op de afdeling ZIKOS van Horizon, locatie Anker in orde bevonden. De inspecties zijn van oordeel dat de betreffende afdeling inmiddels aan alle opgenomen jongeren de zorg kan bieden die nodig is.

Na een inspectie in november 2012 bleek dat de afdeling ZIKOS (Zeer Intensieve Kortdurende Observatie en Stabilisatie) niet toegerust was om cliënten met een zeer zware problematiek de benodigde zorg te bieden. Op verzoek van de inspecties heeft Horizon een verbeterplan opgesteld dat na goedkeuring door de inspecties bij de afdeling is doorgevoerd.

In november 2013 hebben de inspecties een onverwacht toezicht uitgevoerd om te toetsen of de verbeteringen bij de afdeling ZIKOS in de praktijk tot voldoende resultaat hebben geleid. Het toezicht richtte zich op drie hoofdthema’s: het inzetten van beperkende maatregelen, de deskundigheid van de medewerkers en de aanwezigheid van een ondersteunend medisch netwerk. De inspecties beoordelen de afdeling ZIKOS inmiddels als voldoende toegerust op het bieden van verantwoorde zorg aan de opgenomen jongeren.

© Nationale Zorggids