Normal_antillen

De Inspectie Jeugdzorg (IJZ) deed onderzoek naar de kwaliteit van de jeugdzorg in Caribisch Nederland. De inspectie concludeert dat men er op de eilanden in is geslaagd om in drie jaar tijd een aanbod van jeugdzorg op te zetten. Tegelijkertijd ziet de inspectie dat er nog een flinke inspanning nodig is om de kwaliteit van de jeugdzorg te verbeteren.

Sinds 2010 horen Bonaire, St. Eustatius en Saba (Caribisch Nederland) bij Nederland. Zij hebben de status van openbaar lichaam. Dat is vergelijkbaar met die van een gemeente. Met steun van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) is de afgelopen drie jaar in Caribisch Nederland een aanbod van jeugdzorg opgezet. Elk eiland heeft thans een vestiging van Jeugdzorg en Gezinsvoogdij Caribisch Nederland (JGCN) met een aanbod van ambulante hulp, gezinsvoogdij, residentiële opvang (Bonaire) en pleegzorg (Bonaire en St. Eustatius). Daarnaast subsidieert VWS twee particuliere tehuizen op Bonaire: het Langverblijfhuis en Rosa di Sharon, een meisjeshuis.
 
Onderzoek
Eind 2013 heeft de IJZ onderzoek gedaan naar de kwaliteit van de jeugdzorg in Caribisch Nederland. De inspectie is daarbij uitgegaan van een door JGCN opgesteld kwaliteitskader en beschouwt haar onderzoek als ‘stimulerend toezicht’, uitmondend in aanbevelingen ter bevordering van de kwaliteit van de jeugdzorg in Caribisch Nederland.
 
Conclusies
De culturele en sociaal-economische situatie in Caribisch Nederland verschilt van die in Nederland; veel voorzieningen die in Nederland bestaan, ontbreken. Niettemin is het JGCN gelukt om in slechts enkele jaren een aanbod van jeugdzorg op te zetten, waarin het geven van praktische hulp voorop staat. De inspectie ziet tegelijkertijd dat er nog flinke stappen nodig zijn om de kwaliteit van de jeugdzorg te verbeteren.
 
Aanbevelingen
De inspectie beveelt JGCN aan om in nauwe afstemming met het ministerie van VWS een ontwikkelplan te maken om stapsgewijs toe te werken naar een betere kwaliteit van de jeugdzorg. De inspectie verwacht dat in dit plan de onderzoeksbevindingen vertaald worden in korte, middellange en lange termijn doelen en acties, voorzien van een concreet en haalbaar tijdpad. Verbeterpunten zijn onder meer continuïteit, kwaliteit, deskundigheid, risicomanagement en wachtlijstbeheer, incidentenregistratie en pleegzorg.
 
De inspectie beveelt de drie tehuizen (een van JGCN en twee door VWS gesubsidieerd) aan om meer de samenwerking te zoeken met de andere residentiële voorzieningen bij de verdere professionalisering van medewerkers en werkwijze. Daarnaast doet de inspectie nog enkele aanbevelingen aan de twee gesubsidieerde particuliere tehuizen.
 
De inspectie beveelt de staatssecretaris van VWS aan om in overleg met de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (VenJ) ervoor te zorgen dat JGCN het eerder genoemde ontwikkelingsplan opstelt. Voorts beveelt de inspectie aan om de voortgang van de uitvoering van dit plan door middel van periodieke monitoring te volgen en zo nodig bij te sturen.
 
Het onderzoek lezen? Klik hier (PDF)