Logo_12_tag

Kinderen die voor hun twaalfde met de politie in aanraking komen, hebben soms psychische problemen. Een ander deel van deze delinquente 12-minners laat juist een stabiel patroon van weinig of zelfs een afnemend aantal problemen zien. Het tijdig herkennen van wie wel en wie juist geen problemen heeft, maakt passende hulp mogelijk. Dit meldt het VUmc.

Tot deze conclusie komt Charlotte Geluk, die op 16 mei promoveert bij VU medisch centrum. 
 
Jeugdigen die voor hun 12e levensjaar delinquent gedrag laten zien hebben een relatief groot aandeel in de criminaliteitscijfers. Dit leidt tot hoge maatschappelijke kosten. Geluk heeft deze 12-minners langere tijd gevolgd. Uit haar onderzoek blijkt dat er grote verschillen zijn in problematiek en toekomstige criminele carrière.
 
Frequente delinquenten 
Bij een deel van de 12-minners is vooral sprake van gedragsproblemen en impulsief gedrag. Ook speelt er bij een deel een veelheid aan problemen: agressief en impulsief gedrag, maar ook somberheid, problemen in de sociale omgang, gezinsproblematiek. Veel 12-minners blijven delinquent gedrag vertonen. Met name de groep met meerdere problemen is ook vaak zélf slachtoffer van geweld en pesten.
 
Incidentele delinquenten 
Daarnaast bestaat er een groep 12-minners die relatief weinig problemen heeft en een lage kans op herhaling en slachtofferschap. Een eerste politiecontact kan dus ook een incident zijn en hoeft niet altijd te leiden tot langdurig, frequent en ernstig delinquent gedrag. 
 
Goede signalering en diagnostiek zijn noodzakelijk om kinderen die dat nodig hebben passende hulp te bieden en onnodig problematiseren te voorkomen.
 
© Nationale Zorggids