Logo_provincie_groningen_logo

Aan dertien sociale projecten zal in totaal bijna 125.000 euro subsidie worden verstrekt door de provincie Groningen. De bijdragen komen uit drie subsidieregelingen, bestemd voor participatieprojecten voor kinderen, armoedebestrijding en asielzoekersbeleid. Het extra geld voor armoedebestrijding werd eind 2013 op verzoek van Provinciale Staten beschikbaar gemaakt.

Subsidieregeling participatieprojecten voor kinderen
CMO Groningen ontvangt een bijdrage van 20.250 euro voor het project Kanskaarten en voor het onderhoud van de website www.armoedegroningen.nl. Met het project Kanskaarten worden vrijwilligers getraind om gezinnen beter te informeren over onder andere subsidieregelingen voor inkomenssteun. Solidair Groningen en Drenthe krijgt 19.600 euro voor het project Armoede onder de loep. De Subsidieregeling Participatieprojecten voor kinderen en jeugdigen is ervoor bedoeld om kinderen en jongeren en hun directe omgeving bij de maatschappij te betrekken.

Stimuleringsregeling armoedebestrijding
Acht organisaties krijgen een subsidie uit de Stimuleringsregeling armoedebestrijding voor verschillende projecten. Zo ontvangt Stichting Present een bijdrage van 10.000 euro voor het uitvoeren van 40 projecten waaraan vrijwilligers meewerken. Verder gaan er subsidies naar het Leger des Heils, het Samenwerkingsverband Maxima's, kledingbanken in Veendam en Winschoten, Voedselbank Noord-Nederland, Plaatselijk Belang Alteveer en een project van Stichting Straatmadelief en Voedselbank Stad Groningen. De provincie wil met deze subsidies extra steun bieden aan vrijwilligersorganisaties die bezig zijn met armoedebestrijding en mensen met weinig inkomen stimuleren zelf ook vrijwilligerswerk te gaan doen.

Subsidieregeling asielzoekersbeleid
Met de Subsidieregeling asielzoekersbeleid ondersteunt de provincie projecten die bijdragen aan een zinvol verblijf van asielzoekers in onze provincie. Drie organisaties kunnen een bijdrage tegemoetzien. Zo krijgt Stichting De Vrolijkheid een subsidie van 20.000 euro voor het project Pop Art 2014. Kinderen in en buiten asielzoekerscentra in Oost-Groningen worden via workshops met elkaar in contact gebracht. Vluchtelingenwerk Noord-Nederland ontvangt 10.000 euro voor een project voor de Somalische gemeenschap in Oost-Groningen, waarbij Somaliërs worden opgeleid tot rolmodellen. Ook de Stichting Sterke Verhalen krijgt een subsidie.

© Nationale Zorggids