Normal_spijbelen

Voor professionals die te maken hebben met leerplichtige jongeren die thuis zitten wordt er vandaag een website met praktische handleiding gelanceerd. De website is gemaakt door de samenwerkende jeugdinspecties. Dat meldt het Samenwerkend Toezicht Jeugd (STJ). 

Bij deze 'thuiszitters' gaat het doorgaans om kwetsbare kinderen, complexe problemen en een vaak langdurige zoektocht naar passend onderwijs en zorg. Voor de aanpak van deze problematiek bestaat geen standaard oplossing, maar wel zijn er bepaalde acties die de kans op succes vergroten. Met de invoering van de Wet passend onderwijs op 1 augustus 2014 en de decentralisatie van jeugdzorg en AWBZ naar gemeenten per 1 januari 2015 krijgen gemeenten en samenwerkingsverbanden passend onderwijs de mogelijkheden om voor alle kinderen en jongeren het recht op onderwijs te realiseren. Voor de professionals binnen de betrokken organisaties is het van belang te weten hoe zij concreet invulling kunnen geven aan deze taak.

In 2013 onderzochten de samenwerkende jeugdinspecties bij drie samenwerkingsverbanden voortgezet onderwijs in Goeree-Overflakkee, Nijmegen en Zwolle welke factoren een rol spelen bij het succesvol oplossen van problemen van thuiszitters. Tijdens dit onderzoek werd onder meer gesproken met jongeren, ouders en professionals. De informatie, inzichten, praktijkvoorbeelden en tips werden samengebracht in een website en onderverdeeld in zeven thema's:

- Aansluiting bij jongeren: reflecteer op eigen rol en houding
- Partnerschap met ouders: initiatief voor de relatie ligt bij de professional
- Eigen kracht: geef jongeren zeggenschap
- Tempo en timing: vooruitgang boeken motiveert
- Signaleren en handelen: wacht bij twijfel niet af
- Variëren met rollen: maak ruimte voor maatwerk
- Integraal aanbod van zorg en onderwijs: geen woorden maar daden

Op de nieuwe website (www.reikthuiszittersdehand.nl) worden deze thema's nader uitgewerkt.

© Nationale Zorggids