Logo_inspectie_jeugdzorg

De Inspectie Jeugdzorg en de Inspectie voor de Gezondheidszorg hebben onderzoek gedaan naar de veiligheid en de kwaliteit van de hulp bij zorg- en verblijfsboerderij De Hoge Aard in Molenschot. De inspecties concluderen dat voor kinderen die hier opgroeien, de hulp die De Hoge Aard biedt, ontoereikend is. Want het op beheersing gerichte opvoedingsklimaat biedt deze kinderen onvoldoende mogelijkheden om zich optimaal te kunnen ontwikkelen naar volwassenheid. Tijdens het onderzoek zijn geen aanwijzingen gevonden dat de fysieke veiligheid van de kinderen in het geding was. Dit meldt de Inspectie Jeugdzorg. 

In 2014 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg De Hoge Aard bezocht in het kader van het toezicht op nieuwe toetreders. Na verbeteringen te hebben doorgevoerd voldeed men aan de basale eisen voor nieuwe toetreders. In oktober 2015 hebben de inspecties opnieuw onderzoek gedaan. Doel van het onderzoek was te bepalen in hoeverre De Hoge Aard erin slaagt om verantwoorde hulp te bieden aan jongeren.

Wanneer kinderen langdurig op een zorgboerderij worden geplaatst, is het de verwachting dat zij op deze plek kunnen verblijven en opgroeien totdat zij volwassen zijn. Dit langdurige verblijf stelt hoge eisen aan de mensen die deze begeleiding en hulp bieden, vierentwintig uur, zeven dagen in de week, zeker als dit gecombineerd wordt met andere bedrijfsactiviteiten en meerdere cliënten met zware problematiek. De inspecties constateren dat de hulp van De Hoge Aard – althans op dit moment – onvoldoende aansluit bij de kinderen die hier voor langere tijd verblijven. Het gecreëerde leefklimaat met een overwaardering van beheersbaarheid biedt deze kinderen onvoldoende sociaal-emotionele veiligheid. Door het gebrek aan warmte en ruimte om te experimenteren, kunnen deze kinderen zich niet optimaal ontwikkelen naar zelfstandigheid en zelfredzaamheid.

De eigenaren van De Hoge Aard hebben laten weten dat zij hun activiteiten als zorgboerderij hebben gestaakt. Zij hebben zich uitgeschreven bij het register van de Federatie Landbouw en Zorg dat keurmerken verstrekt aan zorgboerderijen. De inspecties realiseren zich dat de gang van zaken bij het stoppen van dit zorgaanbod voor de kinderen die langdurig bij de Hoge Aard verbleven erg belastend is geweest.

©Nationale Zorggids