Logo_inspectie_jeugdzorg

In januari 2016 voerde de Inspectie Jeugdzorg een hertoets uit bij Jeugdbescherming Overijssel. De inspectie oordeelt dat de kwaliteit van de uitvoering van de ondertoezichtstellingen door de afdeling Jeugdbescherming voldoende is. Dit meldt Inspectie Jeugdzorg. 

In het najaar van 2014 onderzochten de inspecties Jeugdzorg, Gezondheidszorg en Veiligheid en Justitie het handelen van onder andere Bureau Jeugdzorg Overijssel (nu Jeugdbescherming Overijssel), naar aanleiding van een calamiteit. Het oordeel van de inspecties luidde toen dat de hulpverlening van Jeugdbescherming Overijssel aan het betrokken gezin onvoldoende gericht was op een veilige en gezonde ontwikkeling van de kinderen.

Bij de hertoetsing heeft de inspectie de zes criteria uit het toetsingskader ‘Verantwoorde hulp voor jeugd’ getoetst die bij het onderzoek in 2014 onvoldoende bleken. Aanvullend heeft de inspectie de drie criteria van het thema ‘cliëntenpositie’ getoetst naar aanleiding van enkele signalen van burgers. Bij de hertoets heeft de inspectie de stand van zaken betrokken van het verbetertraject dat Jeugdbescherming Overijssel heeft ingezet naar aanleiding van het casusonderzoek in 2014. Het oordeel van de inspectie luidt dat de kwaliteit van de uitvoering van de ondertoezichtstellingen door Jeugdbescherming Overijssel voldoende is.

De inspectie constateert ook dat er nog verbeterpunten zijn. Jeugdbescherming Overijssel dient concrete maatregelen te treffen voor de in dit toezicht geconstateerde tekortkomingen. Van belang is dat Jeugdbescherming Overijssel het reeds ingezette verbetertraject naar aanleiding van het casusonderzoek in 2014 voortzet en daarin de verbeterpunten rond de cliëntenpositie meeneemt. De inspectie wil vóór 1 april 2016 geïnformeerd worden over de verbetermaatregelen die Jeugdbescherming Overijssel naar aanleiding van dit onderzoek neemt en over de samenhang daarvan met de lopende verbetermaatregelen naar aanleiding van het eerdere onderzoek in 2014. Ook wil de inspectie voor deze datum geïnformeerd worden over de termijnen waarbinnen de maatregelen zijn doorgevoerd en de wijze waarop Jeugdbescherming Overijssel de positieve resultaten borgt binnen de organisatie. De inspectie volgt de uitvoering van de verbetermaatregelen.

©Nationale Zorggids