Normal_kind_ogen_peuter

Kinderen die opgroeien in een gezin met een inkomen dat zo laag is dat ze bijvoorbeeld niet mee kunnen doen met sociale activiteiten, hebben een grotere kans zelf later ook in de armoede te belanden. Daarom verzoekt het kabinet de SER om advies te geven over hoe samenhangend beleid tot stand kan worden gebracht om armoede en sociale uitsluiting onder kinderen verregaand terug te dringen. Dit meldt Rijksoverheid.

Het kabinet stelt nu al jaarlijks 100 miljoen euro extra beschikbaar voor het bestrijden van armoede en schulden en sinds januari zijn er belastingmaatregelen genomen waardoor de laagste inkomens er op vooruit zijn gegaan. Het gevraagde advies kan het kabinet helpen om nog gerichter beleid te ontwikkelen. Daarbij is het verzoek aan de Sociaal Economische Raad om nauw samen te werken met het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Met de adviesaanvraag geeft het kabinet uitvoering aan een motie van senator Van Apeldoorn van de SP.
 
De SER is verzocht om nog dit jaar advies uit te brengen. Uit het advies zou naar voren moeten komen waar mogelijkheden liggen tot verbetering van de effectiviteit van het instrumentarium om armoede onder kinderen te bestrijden. Wat we kunnen leren van andere landen. Hoe voorkomen kan worden dat kinderen negatief worden beïnvloed door hun maatschappelijke positie. En welke rol alle betrokkenen hier in kunnen spelen (ouders, overheden, scholen, maatschappelijke organisaties etc.)
 
Ook de Kinderombudsman voert op verzoek van staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken een vervolgonderzoek uit naar het terugdringen van armoede onder kinderen. Dat onderzoek richt zich op de effectiviteit van gemeentelijke inspanningen, beredeneerd vanuit de behoeftes van kinderen.
 
© Nationale Zorggids