Logo_inspectie_jeugdzorg

De Inspectie Jeugdzorg adviseert het werkveld een Kwaliteitskader Gezinshuizen op te stellen. Dit concludeert de inspectie na toezicht bij tien gezinshuizen. De bezochte gezinshuizen voldoen aan veel verwachtingen; ze bieden passende hulp en het leefklimaat is bij vrijwel alle gezinshuizen als voldoende beoordeeld. De inspectie vindt dat er nog verbeteringen kunnen worden behaald op het systematisch inschatten van veiligheidsrisico’s van de kinderen en de omgang met medicatie. Dat meldt Inspectie Jeugdzorg.

Het doel van het toezicht was om meer zicht te krijgen op de kwaliteit van de jeugdhulp in gezinshuizen en een bijdrage te leveren aan de verdere ontwikkeling van de kwaliteit van deze hulpvorm. Het aantal gezinshuizen is de afgelopen jaren sterk gestegen. Ook worden steeds meer kinderen met complexe problematiek in gezinshuizen geplaatst. Deze ontwikkelingen riepen de vraag op of de kwaliteit van hulpverlening voldoende gewaarborgd is. Het toetsingskader ‘Verantwoorde Hulp voor Jeugd’ en het toetsingskader ‘Voorkomen seksueel grensoverschrijdend gedrag’ vormden de basis voor het toezicht.

De inspectie acht het van belang dat een eenduidige manier van het inschatten van veiligheidsrisico’s van de kinderen op vaste momenten wordt opgenomen in dit kwaliteitskader. Naast het veilig bewaren van medicatie moeten gezinshuizen meer aandacht geven aan de verantwoorde omgang met medicatie volgens de “veilige principes in de medicatieketen”. Ook is een heldere definitie nodig die waarborgt dat er sprake is van een gezinsgerichte situatie. Er zijn inmiddels gezinshuizen die tien of meer kinderen opvangen en gebruik maken van groepsleiders. In de ogen van de inspectie functioneren zij meer als een kleine instelling dan als een gezinshuis zoals bedoeld in de Jeugdwet.

Buiten het toetsingskader om constateert de inspectie meer onderwerpen welke een plek moeten krijgen in een kwaliteitskader. Zoals de wijze waarop huisregels worden opgesteld en gebruikt, het deskundigheidsniveau van de gezinshuisouders in relatie tot de norm van verantwoorde werktoedeling, de matchingsprocedure bij plaatsing van kinderen in een gezinshuis en de uitvoering van (voorbehouden) medische handelingen.

De bezochte gezinshuizen hebben de inspectie inmiddels geïnformeerd over de (voorgenomen) verbetermaatregelen. De inspectie heeft vertrouwen dat de verbetermaatregelen voldoende voortvarend geïmplementeerd worden.

Door: Redactie Nationale Zorggids