Normal_vluchteling__asielzoeker__asielzoekerscentrum__azc__vluchtelingkind__syrie

De Inspectie Jeugdzorg deed onderzoek naar de kwaliteit van de opvanglocaties voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen. Van de twintig onderzochte locaties voldoen er dertien van de twintig aan alle acht verwachtingen. Dat meldt de inspectie. 

De afgelopen jaren werd Nederland geconfronteerd met een grote instroom van vluchtelingen, waaronder veel jongeren. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en het Nidos, verantwoordelijk voor de opvang en begeleiding van deze jongeren, werden hierdoor genoodzaakt om in hoog tempo nieuwe opvanglocaties te scheppen. Om de kwaliteit van deze opvang te toetsen deed de inspectie onderzoek bij twintig locaties. In het onderzoek hield de inspectie rekening met het feit dat nieuwe opvanglocaties niet vanaf de start aan alle kwaliteitseisen kunnen voldoen. De inspectie heeft de locaties getoetst op acht basale verwachtingen waaraan moet worden voldaan om een verantwoorde opvang voor deze doelgroep te realiseren.

Op grond van een representatieve steekproef onder alle alleenstaande minderjarige vreemdelingen in Nederland heeft de inspectie onderzoek gedaan bij twintig opvanglocaties; negen onder verantwoordelijkheid van het COA, elf onder verantwoordelijkheid van Nidos. Van de twintig opvanglocaties voldeden er dertien aan alle verwachtingen. Bij zeven locaties was sprake van één of meer verbeterpunten. Het meest voorkomende verbeterpunt was dat de professionals werken met een plan dat door of in overleg met jongeren en hun voogd is opgesteld.

Naast de beoordeling van de basale kwaliteitseisen constateerde de inspectie tevens enkele knelpunten in de opvang en begeleiding van deze jongeren, zoals het regelmatig voorkomen van (gewelds)incidenten, de discontinuïteit van onderwijs en de onzekerheid van de jongeren over hun toekomstperspectief.

De inspectie heeft COA en Nidos verzocht om binnen zes weken de verbeterpunten op te pakken. De inspectie volgt de voortgang hiervan. Om de kwaliteit van de opvang en begeleiding te vergroten acht de inspectie het van belang dat er aandacht is voor de scholing van mentoren in de amv-methodiek en meer begeleiding van de seksuele ontwikkeling van de jongeren.

Door: Redactie Nationale Zorggids