Normal_jongere__probleemjongere__jeugd__hek

Veel jongeren die uit de (gedwongen) jeugdhulp komen, hebben ook na hun 18e verjaardag nog ondersteuning nodig. Om verschillende redenen komt deze ondersteuning niet altijd van de grond. Sommige jongeren willen geen hulp. Ze zijn zorgmoe en denken dat ze het zelf en zonder hulp kunnen. In andere gevallen ontbreekt een goede overdracht van de jeugdhulp naar de volwassenhulp. Dat meldt Inspectie SZW.

Sinds de decentralisaties, op 1 januari 2015, zijn gemeenten verantwoordelijk voor de ondersteuning op het gebied van jeugdzorg, maatschappelijke ondersteuning en arbeidsparticipatie. Gemeenten zijn daarmee ook verantwoordelijk voor een goede overdracht van jeugdhulp naar volwassenhulp.

De Inspectie SZW heeft onderzocht of gemeenten beleidsplannen hebben waarin aandacht is voor de overdracht. Gemeenten zijn verplicht om een dergelijk plan op te stellen. Toch beschikt slechts een derde van de gemeenten over dit plan volgens beleidsmedewerkers Werk en Inkomen.

Om de overdracht te organiseren moet er naast een plan ook aandacht zijn voor samenwerking tussen de verschillende (gemeentelijke) partijen die betrokken zijn bij de jongeren. In de rapportage constateert de Inspectie SZW dat er veel gemeenten zijn waar de gemeentelijke afdelingen Werk & Inkomen (W&I) samenwerken met andere (gemeentelijke) partijen, om de continuïteit van ondersteuning aan 18-plussers te realiseren. Tegelijkertijd ziet de Inspectie dat een deel van de gemeentelijke afdelingen W&I er nog onvoldoende van doordrongen is dat zij - samen met andere partijen - een belangrijke rol spelen bij het zorgen voor continuïteit van de zorg en ondersteuning voor 18-plussers.

Het onderzoek is opgebouwd uit twee fasen. In het nu gepresenteerde rapport staan de bevindingen aan de hand van enquêtes onder beleidsmedewerkers en klantmanagers. Deze bieden de basis voor de tweede fase. Daarin wordt via casestudies rond 15 jongeren gekeken of de samenwerking leidt tot integrale dienstverlening. Deze moet gericht zijn op het bevorderen van de zelfredzaamheid en participatie, zodat de jongere uiteindelijk zelfstandig een inkomen kan verwerven.

Door: Redactie Nationale Zorggids