Normal_jongere__probleemjongere__jeugd__hek

Jeugdreclassering vraagt om maatwerk en dat wordt in Nederland volop geboden. De Inspectie Justitie en Veiligheid constateert in haar onderzoek ‘Vakmanschap binnen kaders’ dat jeugdreclasseerders jongeren, die de gestelde voorwaarden van hun reclasseringstraject niet naleven, op maat gesneden begeleiding bieden. Het komt echter voor dat jeugdreclasseerders daarbij buiten de afgesproken kaders gaan en dat is onwenselijk vindt de Inspectie. Dat meldt de Inspectie.

Jongeren in de leeftijd van 12 tot 23 jaar die worden veroordeeld voor of verdacht van het plegen van een strafbaar feit, kunnen jeugdreclassering opgelegd krijgen. Elke jongere is anders waardoor de aanpak in elke zaak om maatwerk vraagt. Gedurende het traject begeleidt de jeugdreclasseerder de jongere en controleert hij of de jongere zich houdt aan de gestelde voorwaarde(n), zoals de verplichting om naar school te gaan. Dit gebeurt in samenwerking met onder andere het Openbaar Ministerie (OM), de Raad voor de Kinderbescherming, scholen en gemeenten.

De Inspectie constateert dat jeugdreclasseerders soms te terughoudend zijn in het inschakelen van het OM wanneer jongeren de voorwaarden van hun reclassering niet naleven. Dat gebeurt onbewust (door onbekendheid met de procedure) en bewust (waarbij een melding niet in het belang van de jongere wordt gezien). Het OM krijgt hierdoor onvoldoende gelegenheid om af te wegen of een voorwaardelijke straf (deels) moet worden uitgevoerd. Daarnaast werkt het willekeur in de hand. 

In haar rapport doet de Inspectie aanbevelingen om de kwaliteit van handelen bij overtredingen van de voorwaarden te verbeteren: borg dat het OM wordt geinformeerd wanneer een jongere de gestelde voorwaarden niet naleeft en neem de oorzaken voor terughoudendheid bij jeugdreclasseerders om contact op te nemen met OM weg. Bevorder waar nodig dat zaken in voldoende mate vakinhoudelijk worden besproken. En zorg ervoor dat plannen van aanpak voldoende concreet zijn geformuleerd. De conclusies zijn gedeeld met onder meer Jeugdzorg Nederland en het OM. 

Door: Redactie Nationale Zorggids