Normal_vluchteling_asielzoeker

De kwaliteit van opvang en begeleiding van alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV) voldoet op verschillende onderdelen niet aan de verwachten van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en de Inspectie Justitie en Veiligheid. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) en de voogdij-instelling Nidos die hiervoor verantwoordelijk zijn, dienen hun lerend vermogen te verbeteren, vinden de inspecties. Dit meldt IGJ.

Iedere jeugdige die een vluchtelingstatus heeft of wil, heeft recht op goede opvang en begeleiding. Nidos is verantwoordelijk voor de opvang en begeleiding van jeugdigen tot en met 14 jaar met of zonder verblijfsvergunning en voor jeugdigen van 15 jaar en ouder mét een verblijfsvergunning. Het COA is verantwoordelijk voor alle jongeren van 15 jaar en ouder.

Zelfevaluatie en praktijktoetsing 

In het onderzoek hebben de inspectie het COA en Nidos gevraagd om zelf een beeld te geven van de kwaliteit van de opvang en begeleiding. Daartoe hebben zij eerst met de partijen bepaald waaraan die kwaliteit moet voldoen. Met deze zelfevaluaties en praktijktoetsen door de inspecties konden de inspecties zicht krijgen op de kwaliteit van opvang en begeleiding en op het lerend vermogen van het COA en Nidos.

De conclusie is dat de kwaliteit op verschillende onderdelen niet voldoet aan de verwachtingen. Er zijn onder verbeterpunten genoteerd op het gebied van systematisch en proactief signaleren, het inschatten van veiligheidsrisico’s, het voldoende afstemmen van de begeleiding door amv-mentoren en voogden, meer rekening houden met het toekomstperspectief van de jongeren en het bieden van een schone en veilige fysieke leefomgeving.

Hoog risico

Verwacht wordt dat COA en Nidos binnen twee maanden een concreet verbeterplan hebben om op alle locaties goede opvang en begeleiding te realiseren. De inspecties zullen dit plan beoordelen. De partijen moeten de inspecties bovendien periodiek informeren over de resultaten van de verbetermaatregelen. Omdat er op twee locaties van het COA sprake was van een hoog risico voor de betrokken kinderen en jongeren, hebben de inspecties het COA gevraagd om direct actie te ondernemen. Inmiddels in een verbetertraject ingezet. 

Door: Redactie Nationale Zorggids